suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Beviljande av BKD-fri hälsoklassificering för laxfiskar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du odlar fisk eller deras könsceller för utplantering eller för överlåtelse till vidareodling kan din fiskhållningsplats anslutas till ett frivilligt hälsoövervakningsprogram för BKD (Bacterial Kidney Disease). Om du tänker plantera laxfisk i insjövattenområden ska din odlingsanläggning i praktiken ansluta sig till hälsoövervakningsprogrammet. I insjövattenområden får man endast plantera laxfisk överlåtna från en fiskhållningsplats med hälsoklassen 1 eller 2.

Du kan ansluta dig till hälsoövervakningen genom en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket i ditt område.

Regionförvaltningsverket beviljar en hälsoklass (1-3) för varje fiskhållningsplats som anslutits till hälsoövervakningen. Beslutet baserar sig på anslutningsdokumentet, gjorda undersökningar och uppgifter angående efterföljandet av hälsoövervakningen. Hälsoklassen kan utnyttjas i handel av fisk eller deras könsceller. Vanligtvis beviljas din fiskhållningsplats hälsoklass 2 efter det första kontrollbesöket och de första undersökningsresultaten.

Syftet med det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet för fiskars BKD är att övervaka framkomsten av BKD i de fiskhållningsplatser som anslutit sig till programmet. BKD är en kronisk sjukdom hos laxfiskar som utvecklas långsamt. Typiska symtom är försämrad tillväxt och fortgående låg dödlighet. BKD kan vara i det närmaste symtomfri med nedsatt aptit, simstörningar och låg dödlighet, eller akutare med hög dödlighet. BKD kan överföras både från moderfisk till rom eller från fisk till fisk. BKD kan också överföras via vatten eller redskap som kontaminerats. Sjukdomen kan inte diagnosticeras enbart utgående från symtomen utan diagnosen fås huvudsakligen från laboratorieundersökningar.

Gör så här

1. Bekanta dig med BKD och kraven angående hälsoövervakningsprogrammet

2. Fyll i anslutningsblanketten så noggrant som möjligt och skicka in den till registratorskontoret för regionförvaltningsverket (RFV) inom ditt område. Om du har naturfoderdammar lämna in anslutningsmeddelandet till registratorskontoret för regionförvaltningsverket inom ditt område. Om du har en fiskodlingsanläggning skicka meddelandet till registratorskontoret för det regionförvaltningsverk där din anläggning ligger.

För vem och på vilka villkor

Då du ansluter dig till programmet förbinder du dig att se till att villkoren för programmet följs.

Se till att

1. kommunalveterinären årligen gör ett kontrollbesök på din fiskhållningsplats, så att det mellan kontrollbesöken är minst 6 månader. Om du har flera kläckeri eller naturfoderdammar kan de granskas med ett kontrollbesök, fastän de skulle ligga i flera olika kommuner. Kläckeri eller naturfoderdammar behöver inte granskas på plats. Fiskodlingsanläggningar däremot granskas på fiskhållningsplatsen.

2. nödvändiga prov tas från fiskarna och skickas till Evira för BKD-undersökning. Proven tas vanligtvis i samband med kontrollbesöket. Du kan också själv skicka proven under annan tid om det är ändamålsenligt för uppföljningen av sjukdomen. Detta överenskoms med kommunalveterinären i samband med kontrollbesöket.

3. om BKD upptäcks bland fiskar i en fiskhållningsplats som är anslutet till programmet eller om det finns andra skäl att misstänka BKD, meddela kommunalveterinären omedelbart. Du får inte i detta fall överlåta fiskarna eller deras könsceller till andra fiskhållningsplatser anslutna till BKD-övervakningen.

4. till en fiskhållningsplats som anslutits till programmet överförs

  • laxfiskar eller deras könsceller endast från fiskhållningsplatser med hälsoklass 1 för BKD:s del. Du kan kontrollera fiskhållningsplatsens hälsoklass från registret på Eviras webbsidor.
  • könsceller från vilda laxfiskar endast från moderfiskar som undersökts för BKD med negativa resultat. För andra fiskars del undersöks alla moderfiskar, men för harr, sik och siklöja som fångats i samma område räcker det med 60 fiskar.
  • sådana vilt fångade laxfiskar vars BKD-frihet säkerställts genom karantän enligt överenskommelse med regionsförvaltningsverket, eller om överlåtelsen annars överenskommits med regionsförvaltningsverkets länsveterinär.

Om de vilda moderfiskarna har undersökts ändamålsenligt får könsceller tas från ett sådant kläckeri där det kläcks könsceller tagna från vilda fiskar fastän kläckeriet inte skulle vara anslutet till ett frivilligt hälsoövervakningsprogram och inte beviljats hälsoklass 1. Då bifogas en kopia av Eviras undersökningssvar angående undersökningar över vilda moderfiskar i den mottagande anstaltens bokföring.

5. håll utöver annan bokföring som krävs också bokföring om kommunalveterinärens kontrollbesök, provtagning och provresultaten som hör till BKD-programmet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För beslut om hälsoklass tas en avgift. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020. Dessutom ansvarar du för andra kostnader som iakttagandet av hälsoövervakningen orsakar, såsom kostnader för kommunalveterinärens kontrollbesök, provtagning och undersökning av prov. Regionförvaltningsverket skickar dig en faktura över kommunalveterinärens besök.


Tidsfrist

Hälsoklassen (1–3) beviljas enligt hur villkoren för programmet tillgodoses. Efter den första kontrollen och provresultaten får du ett beslut av regionförvaltningsverket om din hälsoklass, varpå du kan börja utnyttja den.

Handläggningstid

Beror på situationen och säsongen.

Giltighetstid

Hälsoklassen (1–3) beviljas enligt hur villkoren för programmet tillgodoses. Du kan säga upp dig från programmet genom att skriftligen meddela det regionförvaltningsverk, till vilket du anmälde att du ansluter dig till programmet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet lagstiftning djursjukdomar D-register

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020