suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Arkivinformationstjänst på fastigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Dokument över gamla lantmäteriförrättningar och inskrivningsbeslut måste undersökas då informationen inte har registrerats i fastighetsregistret eller lagfarts- och inteckningsregistret. I vissa fall måste t.ex. vägrätt eller annan servitut klargöras utifrån dokument över tidigare gjorda lantmäteriförrättningar. En annan typisk situation är att hitta ett möjligtvis försvunnet gränsmärke i terränge ...

Gör så här

Dokumenten kan läsas med hjälp av en anställd på Lantmäteriverkets serviceställen. Försäkra dig om serviceställenas öppettider på vår webbplats. Dokumentkopior kan beställas med kontaktblanketten (web-blankett), via telefon eller per e-post.

För vem och på vilka villkor

Det är inte möjligt att vid serviceställena på egen hand undersöka arkivmaterialet på mikrofilm eller motsvarande. Om dokumentet inte ännu har skannats in i det elektroniska arkivet görs en inskanningsbeställning. Beställningen är gratis för kunden. Beställda dokument är i regel tillgängliga inom några dagar.

Om dokumenten innehåller personuppgifter såsom personnummer, adress eller kontonummer svärtas dessa över före dokumentkopian överlämnas. En del av dokumenten är sekretessbelagda och överlämnandet av dem bestäms från fall till fall.

Dokumenttjänst över anhängiga ärenden (t.ex. pågående lantmäteriförrättning eller registreringsärende) fås vid behov av ärendets handläggare (vanligtvis förrättningsingenjör eller inskrivningssekreterare).

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.7.2023