suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Arkivinformationstjänst på fastigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Dokument över gamla lantmäteriförrättningar och inskrivningsbeslut måste undersökas då informationen inte har registrerats i fastighetsregistret eller lagfarts- och inteckningsregistret. I vissa fall måste t.ex. vägrätt eller annan servitut klargöras utifrån dokument över tidigare gjorda lantmäteriförrättningar. En annan typisk situation är att hitta ett möjligtvis försvunnet gränsmärke i terrängen: råmåtten, alltså avstånden till råmärken bredvid som syns på förrättningskartan underlättar sökandet. Historieforskare kan vara intresserade av lantmäteriförrättningarnas mötesprotokoll där det framgår vem som varit på plats i mötet och hur ärendets handläggning har framskridit.

Lantmäteriförrättningarnas dokument från och med 1700-talet finns i arkivet. Dokument som gäller beslut över registreringsärenden (lagfarter inteckningar, särskilda rättigheter) finns från och med 1994 i Lantmäteriverkets arkiv. Dokument äldre än dessa har flyttats till landskapsarkiven. Största delen av arkivdokumenten har skannats in och kan därigenom läsas i elektronisk form vid alla serviceställen. Dokumenten kommer senare att vara tillgängliga även vid Lantmäteriverkets kundservice. För avtalskunder / professionella användare är dokumenten redan nu tillgängliga på nätet (Fastighetsdatatjänsten).

Informationstjänst ges också om dokument som gäller aktuella ärenden, t.ex. beviljade inlösnings- eller undersökningstillstånd.

Gör så här

Dokumenten kan läsas med hjälp av en anställd på Lantmäteriverkets serviceställen. Försäkra dig om serviceställenas öppettider på vår webbplats. Dokumentkopior kan beställas med kontaktblanketten (web-blankett), via telefon eller per e-post.

För vem och på vilka villkor

Det är inte möjligt att vid serviceställena på egen hand undersöka arkivmaterialet på mikrofilm eller motsvarande. Om dokumentet inte ännu har skannats in i det elektroniska arkivet görs en inskanningsbeställning. Beställningen är gratis för kunden. Beställda dokument är i regel tillgängliga inom några dagar.

Om dokumenten innehåller personuppgifter såsom personnummer, adress eller kontonummer svärtas dessa över före dokumentkopian överlämnas. En del av dokumenten är sekretessbelagda och överlämnandet av dem bestäms från fall till fall.

Dokumenttjänst över anhängiga ärenden (t.ex. pågående lantmäteriförrättning eller registreringsärende) fås vid behov av ärendets handläggare (vanligtvis förrättningsingenjör eller inskrivningssekreterare).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Att läsa dokument på serviceplatserna sker tillsammans med kundservicesekreteraren och är i flesta fall gratis. Om tjänstehändelsen ändå räcker över 15 minuter kan en serviceavgift debiteras av kunden. Dokumentkopiorna är avgiftsbelagda. Mera information hittas i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022