suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan man ge eller annullera en fullmakt om ett företag, en förening eller ett annat samfund inte på egen hand kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter. Då registreras eller annulleras fullmakten i fullmaktsregistret på ansökan.

Med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan man ge

 • fullmaktsrätt, varvid den som fått fullmakten kan administrera företagets eller samfundets egna fullmakter i Suomi.fi-fullmakter
 • representantens fullmaktsrätt, varvid en person som fått fullmakten i Suomi.fi-fullmakter kan administrera fullmakter som företaget eller samfundet fått
 • ärendefullmakt, om det inte är möjligt att använda Suomi.fi-fullmakter till exempel på grund av bristande kunskaper eller för att representanterna inte har identifikationsverktyg.

Fullmakten kan annulleras med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, om företaget eller samfundet inte på egen hand kan eller har möjlighet annullera en given fullmakt. Genom att besöka servicestället kan man också godkänna begäran om fullmakt.

Gör så här

Ansökan om att registrera eller annullera fullmakt

 1. Gå till sidan Fullmakt med ansökan.
 2. Läs anvisningarna för din egen ansökan, dvs. vilka uppgifter och dokument du behöver för att göra ansökan och hur kan du lämna in ansökan för behandling.
 3. När du har läst anvisningar kan du göra ansökan på samma sida.
 4. Lämna in ansökan för behandling enligt de anvisningar du fått.
 5. Du får information när fullmakten har registrerats eller annullerats. Om ansökan är bristfällig och de begärda tilläggsuppgifterna inte lämnas in inom utsatt tid, kan registreringen eller raderandet inte göras och ansökan avslås.

Om du inte kan fylla i ansökan via sidan Fullmakt med ansökan kan du göra ansökan med hjälp av tjänstemannen på det serviceställe du valt. Var dock beredd på att du inte kan sköta ärendet vid ett besök. Ansökan kan tas upp till behandling först när du har lämnat alla nödvändiga uppgifter och lämnat in de dokument som behövs som bilaga till ansökan.

Godkännande av begäran om fullmakt

Begäran om fullmakt kan godkännas under ett besök på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicestället av en person som kan företräda fullmaktsgivaren ensam. Om ett företag, en förening eller annat samfund inte har en utsedd person som har rätt att företräda företaget ensam, ska alla personer enligt representationsstadgan för egen del godkänna begäran om fullmakt. Observera dock att en person som fått fullmaktsrätt kan godkänna begäran om fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Behöver du hjälp?

Vid behov får du råd av Kundtjänst för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, dvs. fullmakt med ansökan används av:

 • Offentlig förvaltning (t.ex. statlig eller kommunal organisation, läroanstalt, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet)
 • En finländsk förening vars firmateckningsregel kräver att föreningen representeras av två eller flera personer tillsammans
 • En skogssammanslutning, jordbrukssammanslutning eller fastighetssammanslutning där delägaren är en annan sammanslutning (t.ex. dödsbo) eller vars delägare inte har identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller finsk personbeteckning
 • Ett utländskt företag där de personer som har namnteckningsrätt och som antecknats i handelsregistret inte har finsk personbeteckning eller som inte har FO-nummer
 • Affärsidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksföretagare som inte kan använda elektroniska tjänster
 • Annat samfund eller näringssammanslutning som inte har representanter som antecknats i handelsregistret (t.ex. stiftelse, religionssamfund, placeringsfond, arbetslöshetskassa, försäkringskassa, personalfond, samfälld skog, väglag, delägarlag, rederibolag, annan sammanslutning som idkar näringsverksamhet eller dödsbo med FO-nummer)
 • Ett finländskt företag, en finländsk förening eller ett annat samfund där de som har rätt att företräda eller delägarna inte har finländsk personbeteckning eller identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller den som har rätt att företräda är n annan organisation
 • Ett finländskt företag som är försatt i konkurs, likvidation eller upphört med sin verksamhet
 • Intressebevakare som tidigare använt Katso-koder för att sköta huvudmannens ärenden

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 3.6.2022