suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Om ett företag, en förening eller annat samfund inte själv kan använda Suomi.fi-fullmakter kan fullmakten ges eller annulleras med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Då registreras eller annulleras fullmakten i fullmaktsregistret på ansökan.

Ett företag, en förening och ett samfund kan ge

 • fullmaktsrätter, varvid den som fått fullmakten kan administrera företagets eller samfundets egna fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.
 • representantens fullmaktsrätter, varvid en person som fått fullmakten i Suomi.fi-fullmakter kan administrera fullmakter som företaget eller samfundet fått
 • ärendefullmakter, om det inte är möjligt att använda Suomi.fi-fullmakter till exempel på grund av bristande kunskaper eller för att representanterna inte har identifikationsverktyg.

Begäran om annullering av en given fullmakt kan göras om fullmaktsgivaren inte själv kan eller kan använda Suomi.fi-fullmakter. Genom att besöka servicestället kan man också godkänna begäran om fullmakt.

Gör så här

Ansökan om att registrera eller annullera fullmakt

 1. Gå till sidan Fullmakt med ansökan.
 2. Ta reda på anvisningarna för din egen ansökan, dvs. vilka uppgifter och dokument du behöver för att göra ansökan och hur kan du lämna in ansökan för behandling.
 3. Fyll i uppgifterna i ansökan.
 4. Lämna in för behandling den undertecknade utskrift av ansökan jämte nödvändiga bilagor.
 5. Ansökan behandlas vid tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden vid Skatteförvaltningen.
 6. Du får information när fullmakten har registrerats eller annullerats. Om ansökan är bristfällig och de begärda tilläggsuppgifterna inte lämnas in inom utsatt tid, kan registreringen eller raderandet inte göras och ansökan avslås.

Om du inte kan fylla i ansökan via sidan Fullmakt med ansökan kan du göra ansökan med hjälp av tjänstemannen på det serviceställe du valt. Var dock beredd på att du inte kan sköta ärendet vid ett besök. Ansökan kan tas upp till behandling först när du har lämnat alla nödvändiga uppgifter och lämnat in de dokument som behövs som bilaga till ansökan.

Godkännande av begäran om fullmakt

Begäran om fullmakt kan godkännas under ett besök på servicestället av en person som kan företräda fullmaktsgivaren ensam. Om ett företag, en förening eller annat samfund inte har en utsedd person som har rätt att företräda företaget ensam, ska alla personer enligt representationsstadgan för egen del godkänna begäran om fullmakt. Observera dock att en person som fått fullmaktsrätt kan godkänna begäran om fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Behöver du hjälp?

Vid behov får du råd av Kundtjänst för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Med ansökan kan fullmakt ges av:

 • Samfund som inte har representanter i registret (t.ex. kommuner, statliga ämbetsverk, läroanstalter, stiftelser, församlingar, näringssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer)
 • Föreningar som inte har personer antecknade i registret med rätt att ensamma företräda föreningen
 • Utländska företag som inte har registrerats i Finland eller vars representanter inte har en finländsk personbeteckning som antecknats i handelsregistret
 • Finländska företag som inte har personer med rätt att företräda företaget eller styrelsemedlemmar antecknade i handelsregistret (t.ex. öppna bolag och kommanditbolag)
 • Enskilda näringsidkare som inte har personliga identifieringsverktyg för elektroniska tjänster eller som inte kan använda elektroniska tjänster

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 29.10.2020