suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-fullmakter, assisterad befullmäktgande för organisationskunder

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Om ett företag, en förening eller ett annat samfund inte på egen hand kan ge fullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten, kan tjänstemannen registrera eller annullera fullmakten på basis av ansökan.

Med fullmaktsansökan kan du ge

 • fullmaktsrätt, varvid den som fått fullmakten kan administrera företagets eller samfundets egna fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.
 • representantens fullmaktsrätt, ...

Gör så här

# # # Ansökan om registrering eller annullering av fullmakt

 1. Gå till sidan Fullmakt med ansökan.
 2. Läs instruktionerna för din ansökan, dvs. vilka uppgifter och handlingar du behöver för att göra ansökan och hur du kan lämna in ansökan för behandling.
 3. När du har fått anvisningarna kan du göra ansökan på samma sida.
 4. Lämna in ansökan för behandling enligt de anvisningar du fått.
 5. Du får information när fullmakten har registrerats eller annullerats. Om ansökan är bristfällig och de begärda tilläggsuppgifterna inte lämnas in inom utsatt tid, kan ansökan inte registreras eller ogiltigförklaras och ansökan avslås.

Om du inte kan fylla i ansökan via sidan Fullmakt med ansökan kan du göra ansökan med hjälp av en tjänsteman på det serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som du valt eller på Skatteförvaltningens verksamhetsställe. Var dock beredd på att du inte kan sköta ärendet vid endast ett besök. Ansökan kan tas upp till behandling först när du har lämnat alla nödvändiga uppgifter och lämnat in de dokument som behövs som bilaga till ansökan.

# # # Godkännande av begäran om fullmakt

Den som kan representera fullmaktsgivaren ensam kan godkänna begäran om fullmakt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Om det i ett företag, en förening eller ett annat samfund inte finns någon som har rätt att ensam företräda företaget, ska alla som avses i representationsstadgan godkänna begäran om fullmakt. Observera dock att en person som fått fullmaktsrätt kan godkänna begäran om fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

# # # Behöver du hjälp?

Vid behov får du råd om hur du gör ansökan från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst för organisationer.

För vem och på vilka villkor

Följande behöver fullmakt genom ansökan:

 • Offentlig förvaltning (t.ex. statlig eller kommunal organisation, läroanstalt, evangelisk-luthersk kyrka, ortodoxa kyrkosamfundet)
 • En finländsk förening vars namnteckningsstadga föreskriver att föreningen representeras av två eller flera personer tillsammans
 • Skogssammanslutning, lantbrukssammanslutning eller fastighetssammanslutning vars delägare är ett annat samfund (t.ex. dödsbo) eller vars delägare inte har ett identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller en finländsk personbeteckning
 • Ett utländskt företag vars namnteckningsberättigade personer som antecknats i handelsregistret inte har en finländsk personbeteckning eller som saknar FO-nummer
 • Affärs- eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksföretagare som inte kan använda elektroniska tjänster
 • Annat samfund eller annan näringssammanslutning som inte har antecknade representanter i handelsregistret (t.ex. stiftelse, religionssamfund, placeringsfond, arbetslöshetskassa, försäkringskassa, personalfond, samfälld skog, väglag, delägarlag, rederibolag, annan sammanslutning som bedriver näringsverksamhet eller dödsbo med FO-nummer)
 • Ett finskt företag, en finsk förening eller annan sammanslutning som de som har rätt att företräda eller delägarna inte har en finsk personbeteckning eller ett finländskt identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller som har rätt att företräda en annan organisation
 • Ett finskt företag som är försatt i konkurs, likvidation eller har upphört med sin verksamhet

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 15.12.2022