suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänsten är avsedd för företag eller personer som har förordats att ställa en säkerhet hos regionförvaltningsverket.

Grunden för ställande av säkerhet är oftast ett myndighetsbeslut såsom t.ex. regionförvaltningsverkets miljötillstånd eller lantmäteriverkets förrättningsbeslut. Säkerheten kan också anknyta till ett domstolsbeslut.

Behovet att ställa en säkerhet kan till exempel anknyta till et ...

Gör så här

Gör en ansökan om ställande av säkerhet till regionförvaltningsverket. Sänd ansökan till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Foga till ansökan det myndighets- eller domstolsbeslut som ställandet av säkerheten grundar sig på. Ifall grunden inte är ett beslut, ska du bifoga utredning över, vad som ligger till grund.

Gör ansökan om ställande av säkerhet i nättjänsten, med regionförvaltningsverkets blankett eller som en fritt formulerad ansökan.

Ange i ansökan

• säkerhetsställarens kontaktuppgifter

• säkerhet som ställs

• grund för ställande av säkerhet

• tilläggsuppgifter

• särskild faktureringsadress och eventuell egen referensuppgift (tilläggsuppgifter)

Om du inte har möjlighet att logga in på nättjänsten eller ifall du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta regionförvaltningsverket.

Överför säkerheten till regionförvaltningsverkets konto om den betalas i pengar. I betalningens meddelandefält ska du skriva till vilket regionförvaltningsverk säkerheten hör, ordet ’säkerhet’ och eventuella andra identifierande uppgifter. Regionförvaltningsverkens kontonummer finns på blanketten för ställande av säkerhet.

Om säkerheten består av något annat än pengar bedömer regionförvaltningsverket huruvida säkerheten kan godkännas. Som annan form av säkerhet godkänns oftast bankgaranti (proprieborgen). Den ursprungliga borgensförbindelsen ska skickas till regionförvaltningsverket.

Vid behov ger regionförvaltningsverket mera uppgifter om godtagbar säkerhet.

Då både ansökan om ställande av säkerhet och själva säkerheten har anlänt till regionförvaltningsverket deponeras summan på ett för ändamålet öppnat bankkonto. Om säkerheten är en borgensförbindelse förvarar regionförvaltningsverket den ursprungliga borgensförbindelsen. Den som ställt säkerhet får beslutet om att säkerheten har tagits emot för kännedom. Av beslutet framgår bl.a. under vilka förutsättningar säkerheten befrias

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för situationer, då ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket grundar sig på en i lag bestämd skyldighet eller rättighet.

Du kan inte ställa en säkerhet till regionförvaltningsverket utan stöd i lag.

Säkerheten skall hänföra sig till specifikt ärende.

Användningen av nättjänsten förutsätter identifiering.


Tidsfrist

Lag eller myndighetsbeslutet kan fastställa tidsfrister för säkerheten

Handläggningstid

Cirka 1 månad.

Giltighetstid

Då säkerhet har ställts, är den ikraft tills vidare eller så länge som lag eller beslut förutsätter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 31.10.2022