suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Sammankallande av stämma eller möte

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket kan berättiga till sammankallande av stämma eller möte.

Aktiebolags och bostadsaktiebolags bolagsstämma

Regionförvaltningsverket (RFV) ska berättiga sökanden att på aktiebolagets eller bostadsaktiebolagets bekostnad sammankalla bolagsstämman om en stämma som ska hållas enligt lagstiftningen, bolagsordningen eller en bolagsstämmas beslut inte sammankallats i stadgad ordning. Detta gäller även i sådana fall där det har skett väsentliga överträdelser mot gällande bestämmelser om sammankallandet av bolagsstämman. Ansökningen om sammankallande kan göras av en medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, disponenten, en verksamhetsgranskare, en revisor eller en aktieägare.

Aktieköparstämma enligt lagen om bostadsköp

RFV ska på ansökan av en styrelsemedlem, en revisor, en aktieägare eller en aktieköpare berättiga sökanden att på bolagets bekostnad sammankalla den i lagen om bostadsköp avsedda aktieköparstämman om aktiebolagets styrelse inte utan dröjsmål har sammankallat en stämma sedan överlåtelseavtal slutits för minst en fjärdedel av bolagets bostadslägenheter.

Andelsstämma

RFV ska på ansökan av en medlem i andelslagets styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en revisor eller en andelslagsmedlem berättiga sökanden att på andelslagets bekostnad sammankalla andelsstämman om en stämma som ska hållas enligt lagen om andelslag, andelslagets stadgar eller en andelstämmas beslut inte har sammankallats i föreskriven ordning.

Bostadsrättsföreningsmötet

RFV ska på ansökan av en styrelsemedlem, disponenten, en revisor, en verksamhetsgranskare eller en föreningsmedlem berättiga sökanden att på föreningens bekostnad sammankalla bostadsrättsföreningsmötet om ett möte som ska hållas enligt lagen om bostadsrättsföreningar, föreningens stadgar eller ett föreningsmötes beslut inte har sammankallats i stadgad ordning.

Föreningsmöte

RFV ska på ansökan av en föreningsmedlem som krävt ett föreningsmöte berättiga medlemmen att sammankalla föreningsmötet på föreningens bekostnad eller vid vite ålägga styrelsen att göra det.

Gör så här

Du kan ansöka om berättigandet att sammankalla till en stämma eller ett möte samt att ålägga styrelsen att sammankalla till stämman eller mötet genom en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Bifoga till ansökan:

 • en kopia av sammanslutningens registerutdrag (högst 3 månader gammalt)
 • en kopia av gällande bolagsordning eller stadgar för sammanslutningen
 • ett intyg om att den sökande har rätt att göra en ansökan (till exempel förteckning över aktier eller medlemsförteckning)
 • namn- och adressuppgifter till styrelsens ordförande om dessa inte framgår av sammanslutningens registerutdrag
 • en kopia av framställan till styrelsen om sammankallandet till stämma eller möte (stämma eller möte som begärs av en minoritet av aktieägarna eller medlemmarna med stöd av 5 kap. 4 § i aktiebolagslagen, 6 kap. 5 § i lagen om bostadsaktiebolag, 5 kap. 5 § i lagen om andelslag, 17 § i lagen om bostadsrättsföreningar och 20 § 2 mom. i föreningslagen)
 • ett intyg om överlåtelsen av bostadslägenheter (aktieköparstämma i enlighet med 20 § i lagen om bostadsköp)
 • den sökandes kontaktuppgifter
 • en fullmakt för ett eventuellt ombud.

För vem och på vilka villkor

Ansökan och ett intyg på att mötet eller stämman inte har sammankallats trots att dessa enligt lag eller andra bestämmelser borde ha sammankallats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Handläggningstid

Cirka 3 månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020