suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Mottagande och utbetalning av depositioner

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du har enligt vissa förutsättningar rätt att deponera pengar, värdepapper eller andra handlingar hos regionförvaltningsverket (RFV). Genom deponering fullgör du din förpliktelse angående betalningen eller värdepappret och därtill avbryts räntebetalningen.

Deponeringen kan du göra hos det regionförvaltningsverk inom vars område betalningen eller annan prestation borde ha skett eller kunde ha skett.

Huvudregeln är att det behöriga regionförvaltningsverket fastställs utifrån hemort:

 • regionförvaltningsverk utifrån mottagarens (den deponeringsberättigades) hemort
 • regionförvaltningsverk utifrån fastighetens ort.

regionförvaltningsverk utifrån bolagets hemort.

Den allmänna lagen om depositioner är lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Om det i någon annan lag finns bestämmelser som ska tillämpas i någon särskild situation, ska bestämmelserna i speciallagarna tillämpas.

Deponering genom inlösen:

Inlösningsförrättningen utförs av lantmäteribyråerna. Vid förrättningen kan det bestämmas att inlösningsersättningen ska deponeras hos regionförvaltningsverket. Angående deponeringen gäller samma förfarande som då en deposition görs i enlighet med deponeringslagen.

Ansökan om att få ta ut deponerade medel görs hos regionförvaltningsverket. Vanligtvis är deponeringen gjord för en viss persons räkning. Den som ansöker om att lyfta ut deponeringen ska uppvisa sin behörighet till deponeringen.

Om deponeringen inte givits bort då tio år har förflutit sedan depositionen gjordes, får deponenten det deponerade beloppet tillbaka fastän denne inte gjort ett återtagandeförbehåll. Deponenten måste dock ansöka om deponeringen hos regionförvaltningsverket inom ett år från det att tioårsperioden löper ut. Annars tillfaller tillgångarna staten.

Gör så här

Deponeringen består av två steg: deponeringsansökan till regionförvaltningsverket och deponering av pengar till regionförvaltningsverkets konto

Ansökan kan formuleras fritt eller göras med deponeringsblankett.

Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • deponentens namn, adress, telefonnummer och uppgifter om eventuell kontaktperson
 • för vems räkning deponeringen görs, alltså vem som får lyfta medlen (om man vet detta anger man personens namn, adress, eventuell kontaktperson, telefonnummer)
 • vad depositionen grundar sig på
 • penningbelopp eller annan deposition
 • utbetalningsvillkoren
 • återtagande av deposition, dvs. förbehåller sig deponenten rätten att återta det deponerade innan 10 år har förflutit

datum och deponentens underskrift

särskild faktureringsadress om sådan finns och egen referensinformation.

Regionförvaltningarnas kontonummer och adresser finns i blanketten.

Uttag av deposition

Man ansöker om att få ta ut deponerade medel hos regionförvaltningsverket med en fritt formulerad skriftlig ansökan eller en blankett. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • deponentens namn, adress, telefonnummer och uppgifter om eventuellt ombud
 • uppgifter om depositionen (vem som har deponerat och för vems räkning, när deponeringen gjordes och till vilket belopp, vad depositionen grundar sig på)
 • kontouppgifter till utbetalningen (IBAN, BIC, kontoinnehavare)
 • redogörelser beträffande det enskilda fallet fogas som bilaga.

Regionförvaltningsverket kontrollerar ansökan och fattar ett beslut om den sökande är berättigad att ta ut medlen som deponerats. Regionförvaltningsverket skickar beslutet till den sökande. Summan inklusive ränta lyfts från bankkontot och överförs till regionförvaltningsverkets konto, och därifrån överförs de till den sökandes konto.

Handläggningstiden är cirka 1 månad.

För vem och på vilka villkor

Deponeringen ska ha en i lagen angiven grund. Om den som hos någon annan har en fordran på pengar, värdepapper eller handlingar vägrar att ta emot prestationen eller om han till följd av bortavaro eller sjukdom eller av något annat sådant skäl är förhindrad därtill, har gäldenären rätt att hos regionförvaltningsverket deponera det han har att erlägga och därigenom fullgöra sin förpliktelse.

Samma rätt gäller en gäldenär som inte vet eller bör veta till vem fullgörelsen ska verkställas eller vem av två eller flera som gör anspråk på fullgörelsen som är berättigad till det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Det tas inte ut någon prestationsavgift för uttag av depositioner. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2022.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller ...

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.2.2022