suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Morsdagsmedaljer

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Den medalj som republikens president på morsdagen ger till mammor som utmärkt sig är en medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden (FVR M 1 gk).

Kommuner, församlingar, föreningar och andra samfund samt de egna barnen kan lämna in förslag på mammor som borde premieras till regionförvaltningsverket.

Morsdagsmedaljen kan tilldelas mammor i olika åldrar och i olika livsmiljöer och som arbetar eller har arbetat med olika uppgifter. De premierade har utmärkt sig som utmärkta fostrare av barn och unga, de har burit sitt samhällsansvar samt stött familjelivet och föräldraskapet. Dessutom beaktas representanter från olika minoritetsgrupper. Antalet barn är ingen avgörande grund för att premieras. Utöver biologiska mammor kan även adoptiv- och fostermammor föreslås för morsdagsmedaljen. Den nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år.

Motiveringen för att beviljas morsdagsmedalj kan även vara en mer omfattande samhällelig fostringsuppgift, till exempel inom en barnskydds- eller familjeorganisation, inom en ungdoms- eller idrottsförening eller någon annan samhällelig organisation. Medaljen tilldelas inte personer som arbetar som fostrare.

Andra goda fostrare som utfört motsvarande fostringsarbete, såsom pappor, syskon, andra nära släktingar osv. belönas den 6 december, då de övriga statliga förtjänsttecknen delas ut.

Regionalförvaltningsverket beaktar i sitt förslag på medaljmottagare både en jämlik regional fördelning och den svenskspråkiga befolkningens andel.

Förslagen på medaljmottagare görs med riddarordnarnas ordensförslagsblankett och med social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Förslagen lämnas in till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket skickar sedan förslagen vidare till social- och hälsovårdsministeriet. Utifrån regionförvaltningsverkens förslag gör social- och hälsovårdsministeriet en ordensframställning till riddarordnarna. Medaljerna ges på den nationella morsdagsfesten som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund

Gör så här

Fyll i följande blanketter:

  • riddarordnarnas ordensförslagsblankett
  • bilageblanketten för ordenförslagen till Morsdagens förtjänsttecken
  • till förslag inlämnade av de egna barnen även två samtycken från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Ett förslag med bara ett samtycke eller som helt saknar sådant tas inte emot innan det har kompletterats med tillräckliga samtycken.

Skicka in ordensförslaget samt bilagor per post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område mammans hemkommun ligger.

Mammor som får medalj bjuds in till Ständerhuset i Helsingfors för morsdagsfesten där Republikens president överlämnar medaljerna till de premierade mammorna. Mannerheims barnskyddsförbund sköter de praktiska arrangemangen.

För vem och på vilka villkor

Du kan föreslå en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år för morsdagsmedaljen. Antalet barn är ingen avgörande grund för att premieras.

De premierade mammorna kan representera olika grupper, t.ex. förvärvsarbetande, ensamstående, husmödrar på landsbygden samt även olika minoritetsgrupper såsom romer, samer och invandrare.

Den svenspråkiga befolkningens andel beaktas, liksom också en jämn åldersfördelning bland kandidaterna.

Motiveringar är meriter som utmärkta fostrare av barn och unga och främjande av familjelivet och föräldraskapet. Även andra mer allmänna meriter kan beaktas vid sidan av föräldraskapet.

Motiveringen kan även vara en mer omfattande samhällelig fostringsuppgift, till exempel inom en barnskydds- eller familjeorganisation, inom en ungdoms- eller idrottsförening eller någon annan samhällelig organisation. Medaljen tilldelas inte personer som arbetar som fostrare.

Då medaljförslag lämnas in av egna barn ska förslaget kompletteras med två samtycken från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Även andra närstående, bekanta och grannar kan ta initiativ, men den som gör förslaget måste dock vara en myndighet, en organisation eller ett annat samfund.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020