suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Godkännande av verksamhet i avfallshanteringsregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du bedriver yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet som avfallsmäklare ska du göra en ansökan om godkännande av verksamheten i avfallshanteringsregistret. Baserat på ansökan fattar närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret. Genom förfarandet säkerställs att verksamheten uppfyller kraven i avfallslagen. Bestämmelserna i beslutet ...

Gör så här

Gör ansökan hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde du bedriver största delen av din verksamhet. Ansökningsblanketten innehåller detaljerade anvisningar om de uppgifter som behövs för att fylla i blanketten.

Gör ansökan i god tid innan du avser att inleda verksamheten. Du måste meddela NTM-centralen om verksamheten ändras väsentligt eller upphör.

Skicka in ansökan och nödvändiga dokument som en bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratur. Du kan även skriva ut ansökan och posta den till NTM-centralens registratorskontor.

Vänd dig till NTM-centralen för ytterligare upplysningar.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Verksamheten godkänns i avfallshanteringsregistret om

  • verksamheten bedrivs i enlighet med avfallslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och den bedrivs med yrkesskicklighet
  • verksamheten bedrivs utan att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada
  • den utrustning och materiel som används i verksamheten är tekniskt ändamålsenlig
  • sökanden till förmån för närings-, trafik- och miljöcentralen ställer en tillräcklig säkerhet för att garantera behörig hantering av det avfall som ska transporteras eller förmedlas, om inte myndigheten beslutar att det med beaktande av verksamhetens omfattning och art är onödigt att säkerhet ställs.

Tidsfrist

Ansökan måste göras innan verksamheten inleds eller innan den ändras väsentligt.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är ca 1 månad.

Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021