suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Deponering till regionförvaltningsverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänsten är avsedd för person, företag eller myndighet som har fullgörelseskyldighet. Fullgörelseskyldighet innebär att du ska erlägga ersättning, betalning eller annan fordran till mottagaren.

Den, som skall få betalningen är borgenär.

Att erlägga betalning till borgenären är inte alltid möjligt. Borgenären kan vägra ta emot betalningen eller så kan det finnas någon annan orsak såsom sjukdom eller frånvaro som hindrar betalning. Situationen kan också vara den, att två eller flera gör anspråk på samma betalning och gäldenären inte vet vem som är berättigad till betalningen.

Tjänsten är också avsedd för situationer, då den betalningsskyldige inte vet eller bör veta till vem betalning eller annan prestations ska verkställas.

Genom att deponera betalning eller annan prestation till regionförvaltningsverket, fullgör du din betalningsskyldighet. Skyldighet att betala ränta avbryts också.

I allmänhet består en betalning som deponeras hos regionförvaltningsverket av pengar. Deponeringen kan också bestå av värdepapper eller värdeandelar.

Deponering på basen av inlösen:

Lantmäteriverket utför inlösningsförrättningar. I inlösningsförrättningen kan bestämmas att ersättning till fastighetens ägare skall deponeras till regionförvaltningsverket. Orsaken till deponering kan t.ex. vara att fastighetens ägoförhållanden är oklara. Om du har löst in tillandningsmark och mottagaren av inlösningsersättningen är ett delägarlag som inte har en ordnad förvaltning (ej konstituerat delägarlag), kan det i förrättningen bestämmas att inlösningsersättningen skall deponeras till regionförvaltningsverket. Då tillämpas samma förfarande som för deponeringar gjorda på basen av deponeringslagen.

Gör så här

Gör ansökan i nättjänsten, med regionförvaltningsverkets blankett eller med en fritt formulerad ansökan.

Deponering består av två delar:

• betala beloppet som skall deponeras till regionförvaltningsverkets konto

• sänd ansökan till regionförvaltningsverket

Deponera medlen hos det regionförvaltningsverk i vars verksamhetsområde betalningen eller transaktionen ska utföras.

Rätt regionförvaltningsverk är antingen

• regionförvaltningsverket för hemorten för den mottagare som är berättigad att få medlen

• regionförvaltningsverket för den kommun där fastigheten är belägen

• regionförvaltningsverket för bolagets hemort.

Du kan kontrollera i kommunförteckningen på vilket regionförvaltningsverks område kommunen är belägen.

Regionförvaltningsverkens kontonummer och kontaktuppgifter finns i blanketten deponering till regionförvaltningsverket.

Om du inte vet, vilket det rätta regionförvaltningsverket är, kan du få närmare anvisningar per epost eller per telefon.

Motivera i din ansökan, varför du har behov av att deponera medel hos regionförvaltningsverket. Vad är orsaken och vad grundar det sig på? I blanketten finns ett urval färdigt angivna grunder för deponering.

• Betalningsmottagaren har vägrat ta emot betalningen (Vid tilläggsuppgifter anger du, hur vägran uttrycktes)

• Betalning kan inte ske på grund av mottagarens frånvaro, sjukdom eller annan orsak, vilken?

• Deponenten vet inte till vem betalningen skall sändas

• Annan orsak (t.ex. att fråga är om inlösningsförfarande)

Ange alla tilläggsuppgifter som kan behövas.

Bifoga bilagor, t.ex. förrättningsprotokoll, arvskiftesintrument eller annan handling, av vilken deponentens betalningsskyldighet framgår. Om din ansökan innehåller nödvändiga bilagor, underlättar du handläggningen av ärendet.

Betala beloppet till regionförvaltningsverkets konto, skriv ’deponering’ eller förrättningens nummer i meddelandefältet.

Ange för vems/vilkas räkning depositionen görs (vem får ta ut deponeringen). Om mottagarna är flera, ska du bifoga en specifikation varav betalningsmottagarnas och deras respektive andel framgår. Kontrollera att summorna stämmer.

Deponerade medel betalas till betalningsmottagaren på basen av ansökan och enligt specifikationen (ifall den förblir oförändrad).

Ange också

•eventuella utbetalningsvillkor

•återtagande av deposition, dvs. förbehåller sig deponenten rätten att återta det deponerade innan 10 år har förflutit

• eventuell särskild faktureringsadress och egen referensuppgift

För vem och på vilka villkor

Deponering till regionförvaltningsverket gäller endast situationer då fullgörelseskyldighet inte på annat sätt kan uppfyllas.

Deponering förutsätter alltid att det finns en i lag stadgad grund.

För att agera på någon annans vägnar, krävs fullmakt.

Deponenten ska betala avgiften för deponering (inte betalningens mottagare).

Tjänsten är avsedd att trygga den betalningsskyldiges rättsskydd och skall tillämpas i situationer då normal betalning inte är möjlig.

Deponeringstiden är tio år.

Deponenten befrias inte från betalningsskyldigheten, ifall deponenten med stöd av rätten att återta deponerade pengar eller annan prestation, återtar det som deponerats innan tio år har förflutit sedan deponeringen gjordes.

Kun yksitoista vuotta on kulunut tallettamisesta, menevät talletetut, nostamatta olevat varat valtiolle.

Enligt vissa lagar, såsom aktiebolagslagen 18 kap. 11 § är det inte tillåtet att förbehålla sig rätten att återfå det deponerade.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Behandlingsavgiften är 200 euro om högst två utbetalningar görs från deponeringen. Om fler än två utbetalningar görs från deponeringen tillkommer ytterligare behandlingskostnader. Vi lägger till en avgift som motsvarar den uppskattade arbetsmängden och arbetstiden på behandlingsavgiften om 200 euro. Priset på en arbetstimme är 66 euro.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 7.2.2022