suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljöansvar och -skyldigheter

Att bära miljöansvar samt socialt och ekonomiskt ansvar är en del av företagets hållbara verksamhet. Ditt företag är miljöansvarigt när du känner till och behärskar verksamhetens inverkan på naturen, klimatet samt människors hälsa och levnadsförhållanden. 

Se till att din verksamhet har de tillstånd som behövs och iaktta noggrannhet i miljöfrågor. Förebygg också miljöolägenheter i din verksamhet och satsa på miljövänlig produktplanering med beaktande av produktens hela livscykel. 

Hantering av företagets miljöfrågor

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna förutsätter planering, styrning och uppföljning.

Företagets avfallshantering

Varje företag ska känna till mängden avfall som det producerar och avfallets kvalitet samt ordna avfallshantering för avfallet.

Kemikaliesäkerhet i företag

Kartlägg eventuella utsläpp och miljö- och hälsorisker som kan bli aktuella när kemikalier används.

Effektiv användning av energi och material

Ditt företags energi- och materialanskaffningar spelar en central roll när du vill förbättra effektiviteten i resursanvändningen.