suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för regionala projekt som ska främja fiskeri

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar understöd till utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som främjar planering, verkställande, ledning och utveckling av hållbar användning och vård av fiskevatten samt fiskeriövervakning. Projekten kan på i flera NTM-centralers verksamhetsområden. ...

Gör så här

Att söka understöd

 1. Sök understöd i första hand i den elektroniska kundtjänsten (understöd för främjande av fiskerihushållning). Man kan spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den senare. I kundtjänsten framskrider understödsprocessen i sina olika skeden smidigt och kunderna kan följa med hur deras ärenden framskrider på kundtjänstens skrivbord. I kundtjänsten används stark autentisering.
 2. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska kundtjänsten kan du använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på sin egen dator.
 3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna. En bristfällig ansökan, kompletteringsbehov och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga handläggningstiden. Noggrannare anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten hittas i regionförvaltningens kundtjänst och på NTM-centralens webbplats.
 4. Lämna in ansökan med bilagor antingen i regionförvaltningens kundtjänst eller som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks, eller per post till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks.
 5. Om NTM-centralen ber dig komplettera din ansökan ska du skicka de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om mera tid med myndigheten.
 6. När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att lösa ärendet i understödsansökan utfärdas ett beslut i vilket ändring kan sökas. Beslutet skickas till den som sökt understödet.

Så här söker du utbetalning

 1. Sök utbetalning av bidraget enligt beslutet i en eller flera poster.
 2. Om understödet har sökts elektroniskt i regionförvaltningens kundtjänst ska utbetalningsansökan lämnas in med bilagor i kundtjänsten på fliken Utbetalningar.
 3. Om du har sökt understöd med den utskrivbara blanketten ska du lämna in utbetalningsansökan som bilaga till till UF-centrets betalningsenhet eller till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas samfund och företag med rättshandlingsförmåga.

Villkor för understödet:

 • användningens samhälleliga acceptabilitet och samhällsnytta
 • behovet i relation till projektets eller verksamhetens kvalitet och omfattning
 • behovet i relation till övriga offentliga understöd som betalas till den sökande
 • understödet får inte förvränga konkurrensen och hur marknaden fungerar.

Projekten ska ha tidsgränser och handla om gemensamt intresse och projektens resultat ska vara offentliga. Projekten kan pågå ett eller flera år. NTM-centralen binder sig inte till fortsatt finansiering, utan det tas beslut om understöd för utveckling varje år inom ramen för en ansökan till NTM-centralen och de anslag som finns till förfogande.

Målet ska vara att genomföra projekten på ett sätt som gynnar samhället mest. Projekten ska vid behov konkurrensutsättas i enlighet med lagen om offentlig upphandling och nyttjanderättsavtal.

Sådana kostnader som kan stödas är skäliga utgifter för löner, arvoden, köptjänster, investeringar, resor och material som projektet orsakar. För projektrelaterat arbete får inte betalas högre lön än vad som normalt betalas för motsvarande arbete i organisationen eller företaget i fråga. Samfundets normala verksamhetskostnader, avskrivningar och övriga kalkylmässiga poster kan inte stödas. Anslag för främjande får inte användas till amortering på lån. Vid betalning av resekostnader och dagtraktamenten ska statens resereglemente för tjänstemän följas.

I regel beviljar inte NTM-centralen understöd till fullt belopp av projektets totalkostnader. Övrig finansiering som behövs kan förutom självfinansieringsandelen inkludera medel från t.ex. kommuner, företag, sakägarsamfund eller fiskeriområden. I understödsbesluten för fiskeområden beaktas även användningen av fiskeområdens verksamhetsanslag. Därför ska man till ansökan om understöd även bifoga en inkomst- och utgiftskalkyl för projektåret i fiskeområdet eller om en sådan saknas, den senaste tillgängliga inkomst- och utgiftskalkylen.

Självfinansieringen kan även innehålla vederlagsfritt arbete, alltså talkoarbete. Priset på talkoarbete är 20 euro per arbetstimme med undantag för maskinarbete, då är de acceptabla kostnaderna 40 euro per arbetstimme.

Understödet betalas i regel i en eller flera poster på basis av de förverkligade och godkända kostnaderna. I undantagsfall, av motiverad anledning kan en del av understödet betalas ut i förskott.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.3.2024