suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för miljövård i skärgården

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vi beviljar årligen miljövårdsunderstöd för att användas i skärgården; både för att skydda och förbättra skärgårdskulturen som formats av naturen och människan.

Vi beviljar understöd för miljövård i skärgården till exempel för skötsel av skärgårdsängar eller vårdbiotoper. Vi kan också bevilja understöd för sådana åtgärder där man iståndsätter byggnader och konstruktioner som hör till skärgårdsla ...

Gör så här

Ansök om understöd

Gör i första hand ansökan om understöd i e-tjänsten för skärgårdens miljövårdsbidrag (Ansökan om understöd för miljövård i skärgården). Som mottagare väljer du den NTM-central inom vars område ditt objekt är beläget.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post. Kontaktinformation till registratorskontoren finns under Serviceställen.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Om du ansöker om understöd för en organisation, var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Fullmaktsärendet som gäller detta understöd är ”Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport”. Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns i webbtjänsten Suomi.fi.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av Suomi.fi-fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, ska du bifoga en fullmakt till ansökan. Av fullmakten ska framgå att du har getts rätt att agera för organisationens räkning i ärendet i fråga.

Ansök om utbetalning

På basis av ett positivt beslut kan du ansöka om utbetalning av understödet när arbetet har utförts på behörigt sätt. NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter UF-centret ansvarar för utbetalningarna.

Bekanta dig med UF-centrets utbetalningsanvisning. Fyll sedan i blanketten för ansökan om utbetalning:

  • Om du använde den elektroniska blanketten i Regionförvaltningens e-tjänst för ansökan om understöd, logga in i e-tjänsten och fyll i blanketten för ansökan om utbetalning där.
  • Om du använde en utskrivbar blankett för ansökan om understöd och skickade den till NTM-centralens registratorskontor ska du också ansöka om utbetalning med en utskrivbar blankett (Ansökan om utbetalning miljö och vatten).
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av skärgårdsinvånare, lokala naturskydds- och miljöorganisationer samt olika föreningar och stiftelser som främjar naturskyddet eller miljövården i skärgården.

Understöd för miljövård i skärgården beviljas endast de skärgårdskommuner som definieras i förordningen 1089/2016 och andra kommuner från vilka, engligt förordningen, ansökningar om understöd för miljövård i skärgården kan göras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.3.2024