suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för att avstå från naturgasuppvärmning i en bostadsbyggnad

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ägare av småhus som används som åretruntbostäder kan beviljas statsunderstöd för att avlägsna och ersätta ett naturgasuppvärmningssystem med andra uppvärmningsformer med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen eller biogas och -olja.

Understöd kan beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad ...

Gör så här

Ansök om understöd och utbetalningen av det i första hand elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. UF-centret betalar ut understöden i enlighet med NTM-centralens understödsbeslut.

En noggrant kompletterad ansökan med bilagor påskyndar behandlingen av ditt ärende.

E-tjänstens interna anvisningar underlättar ifyllandet av ansökan. Anmälningar som kommer från tjänsten ger information om de olika skedena i dina ärenden. Genom att använda e-tjänsten kan du lämna in en ansökan, svara på begäran om komplettering av ansökan, komplettera din ansökan och ta emot beslut som gäller ditt ärende.

Så här ansöker du om understöd

Ansök understöd i första hand i regionförvaltningens e-tjänst. Inloggning i regionförvaltningens e-tjänst förutsätter stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering kan du söka med en utskrivbar blankett. Skicka understödsansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland per post, e-post eller genom att lämna in den till kontoret. Du kan också lämna in ansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

Så här ansöker du om utbetalning av understödet

När du har fått ett positivt beslut om understöd ska du slutföra projektet enligt planen och betala fakturorna.

Ansöka om utbetalning i första hand i regionförvaltningens e-tjänst enligt villkoren och tidsfristerna för understödsbeslutet. Logga in i e-tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Fyll i ansökan omsorgsfullt under fliken Utbetalningar och bifoga de bilagor som behövs.

Använda utskrivbar blankett för att ansöka om utbetalning, om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett i stället för att använda e-tjänsten. Lämna in ansökan om utbetalning med post till UF-centrets utbetalningsenhet. Du kan också lämna in ansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas småhus som är anslutna till det nationella överföringsnät som transporterar naturgas. Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 7.4.2022. Understöd kan sökas så länge de anslag som anvisats för ändamålet räcker.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder.

Understödet kan inte beviljas om

  • det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas, torv, biogas eller bioolja,
  • om bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska stå för kostnaderna,
  • om sökanden för samma ändamål beviljas annat understöd eller hushållsavdrag eller
  • om bostadsbyggnadens användning enligt EU-rättens regler om statligt stöd anses som ekonomisk verksamhet. Småskalig affärsverksamhet till exempel i ett garage eller arbetsrum hindrar inte att understöd beviljas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 1.12.2023