suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till samlad garanti

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det lönar sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti om företaget har ett regelbundet behov av att ställa garantier på tullskuld eller eventuellt tullskuld, till exempel om företaget regelbundet transiterar varor eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU.

Tillstånd till samlad garanti ger möjlighet att ställa en samlad garanti som omfattar flera handlingar istället för flera enskilda garantier. Samlad garanti krävs vid följande tullförfaranden: import, lagring, transitering, förädling och särskild användning.

Vid import ska den samlade garantin täcka beloppet av tullskulden. Företag kan under vissa förutsättningar befrias från att ställa, eller beviljas nedsättning på, garantin för ansvar vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden. När Tullen bedömer garantibehovet indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företag beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) kan ansöka om nedsättning på garantin som krävs för tullskuld.

En nationell samlad garanti är giltig endast i Finland. Till den kan anslutas garantierna för import, särskilda förfaranden (förutom transitering) och tillfällig lagring samt de garantier för sjöfartsavgifter som fastställs i den nationella lagstiftningen. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad garanti. Som garanti godkänns bl.a. Bankgaranti eller pantsättning av bankkonto.

En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland. En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Beslutet om tillstånd ges på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021