suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för avvikelse från naturskydd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

I vissa fall kan man ansöka om undantagstillstånd från förbud gällande skyddade arter och naturtyper samt fridlysta arter.

Det är förbjudet att ändra skyddade naturtyper och särskilt försvaga eller förstöra platser där skyddade arter förekommer. Fridlysta arter omfattas däremot av egna förbud. De arter som nämns i bilaga IV(a) till habitatdirektivet omfattas även av ett förbud mot förstöring och försvagning av deras föröknings- och rastplatser.

Besluten siktar till att främja bevarandet av naturens mångfald och säkerställa att förutsättningarna för undantagstillstånd enligt habitat- och fågeldirektivet samt naturvårdslagen tillgodoses.

Gör så här

Då man ansöker om undantagstillstånd kan det vara bra att ha information om arten eller naturtypen som ansökan om undantagstillstånd gäller. I alla fall behövs information om projektet i fråga, dess konsekvenser och alternativa lösningar så att man kan finna en så problemfri lösning som möjligt.

Ansök om undantagstillstånd på den allmänna elektroniska ärendeblanketten i e-tjänsten (ärendeblankett för privatpersoner, ärendeblankett för företag/samfund/verksamhetsutövare, ärendeblankett för kommuner, ärendeblankett för andra myndigheter).

För vem och på vilka villkor

En allmän förutsättning för undantag är att en gynnsam skyddsnivå bevaras. Närmare information finns på miljöförvaltningens webbplats (Tillstånd att avvika från förbudet att förändra en naturtyp, Tillstånd att avvika från förbudet att försvaga förekomstplatser för särskilt skyddade arter, Tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelser gällande arter samt Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Undantagstillståndet är avgiftsbelagd, prisuppgifterna finns på nätsidorna: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021