suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Miljökonsekvensbedömning (MKB) är ett lagstadgat förfarande där man utreder ett projekts miljökonsekvenser. Målet med MKB-förfarandet är också att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka projektplaneringen. De projekttyper som alltid kräver MKB finns listade i statsrådets förordning. Projekten kan vara till exempel motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk.

Förfarandet styrs oc ...

Gör så här

Till den projektansvarige:

Skicka först in programmet för miljökonsekvensbedömning till NTM-centralen (kontaktmyndigheten). Beskriv i bedömningsprogrammet vilka alternativa sätt att genomföra projektet och vilka konsekvenser av projektet man kommer att utreda under planeringen. Beskrivs också hur bedömningen och tillkännagivandet av den ska ordnas och hur de som bor i influensområdet ges möjlighet att delta i bedömningen. När alternativen och konsekvenserna som presenteras i bedömningsprogrammet har blivit utredda, ska du i en miljökonsekvensbeskrivning sammanställa de åsikter och utlåtanden som har framförts om programmet samt NTM-centralens utlåtande. Skicka in konsekvensbeskrivningen till NTM-centralen.

Till dem som vill delta i ett MKB-förfarande:

NTM-centralen tillkännager anhängiggörandet av bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen (MKB-kungörelser). I kungörelserna anges var ovannämnda handlingar finns för påseende. Bekanta dig med dem och delta i NTM-centralens möten för allmänheten där projekten presenteras. Du kan framföra dina åsikter och lämna utlåtanden om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen i skriftlig form till den NTM-central som är kontaktmyndighet. Skicka dem elektroniskt som en bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen. Information om pågående och avslutade MKB-projekt finns på sidan MKB-projekt på miljöförvaltningens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Den projektansvarige ska utarbeta en projektplan som är så pass detaljerad att konsekvenserna av projektet kan bedömas och ha tillräcklig beredskap att genomföra miljökonsekvensbedömningen.


Tidsfrist

En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt innan den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt handlingarna för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser.

Handläggningstid

NTM-centralen ska ge ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Den motiverade slutsatsen ska ges till den projektansvarige inom två månader från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut.

Giltighetstid

NTM-centralen tar vid behov ställning till om den motiverade slutsatsen är uppdaterad.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.3.2021