suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Dikningsförrättning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Omfattande dikningsprojekt som berör flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. Enligt vattenlagen måste en dikningsförrättning hållas, om

 • dikningen leder till att ett översvämningsområde försvinner eller minskas
 • dikningen leder till att vattnens strömriktning avsevärt förändras
 • diket måste anläggas under en landsväg, kabel eller vissa andra motsvarande konstrukt ...

Gör så här

 1. Kontrollera eller utred hos NTM-centralen om dikningsprojektet behöver en dikningsförrättning.
 2. Om en dikningsförrättning behövs, ska en ansökan om dikningsförrättning fyllas i och skickas till den regionala NTM-centralens e-tjänst. En fysisk person som ansvarar för projektet kan också lämna in ansökan med bilagor på papper. Lämna in ansökan till registratorskontoret vid den NTM-central på vars område projektet genomförs.
 3. Om NTM-centralen ber dig komplettera ansökan, ska de begärda kompletteringarna lämnas in inom utsatt tid eller så ska du förhandla om tilläggstid.
 4. Om projektet kan behandlas vid en dikningsförrättning, ska på begäran ansökningshandlingarna (dikningsplanen) lämnas in. NTM-centralen utser en förrättningsman för dikningsförrättningen.
 5. Förrättningsmannen granskar planen och begär vid behov ändringar. Förrättningsmannen kontrollerar om projektet eller en åtgärd som genomförs i samband med projektet behöver tillstånd av tillståndsmyndigheten. Om tillstånd behövs ska du ansöka om vattenhushållningstillstånd för projektet hos RFV.
 6. Du kan bekanta dig med kungörelserna från förrättnings- och slutsammanträdet samt dikningsplanen på den regionala NTM-centralens webbplats. Om sammanträdena meddelas minst 14 dagar före mötet genom offentlig kungörelse. Sakägarna underrättas om mötena genom kungörelsebrev.
 7. Du hittar beslutet om dikningsförrättningen på NTM-centralens webbplats inom 30 dagar från förrättnings- eller slutsammanträdet. Beslutet delges genom offentlig kungörelse och kungörelsebrev. Sakägarna får del av beslutskungörelsen per brev. Beslutet levereras till sökanden och en kopia därav till de andra parter som har begärt om det. I beslutet anges projektets genomförandetid och eventuella andra villkor för genomförandet av projektet.
 8. Du kan söka ändring i ett beslut om en dikningsförrättning genom att lämna in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Du hittar anvisningar för att göra ett besvär och besvärstiden i beslutets besvärshänvisningsbilaga. Om ett beslut om en dikningsförrättning inte har överklagats har beslutet vunnit laga kraft efter besvärstidens utgång.
 9. När beslutet har vunnit laga kraft kan dikningssammanslutningen eller nyttotagarna ansöka om grundtorrläggningsbidrag hos NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Behovet av dikningsförrättning definieras i 5 kap 4 § vattenlagen.

Sökanden är skyldig att på egen bekostnad skaffa en dikningsplan enligt 5 kap. 15 § i vattenlagen. Kraven på innehållet i dikningsplanen finns i 3 kap. 26 § i statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden. Övriga kostnader för dikningsförrättningen som hör till sökanden består av kostnader för att hålla möten samt arvoden till godemän och biträdande personal. Förrättningsmannens kostnader betalas ur statens medel.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.4.2024