suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Man kan ansöka om förbud mot eller begränsning av användning av motordrivna fordon på ett visst markområde eller istäckt vattenområde.

Ett förbud eller en begränsning kan utfärdas om användningen av motorfordon på ett markområde eller ett istäckt vattenområde medför olägenheter. Dessa kan vara olägenheter för naturen eller den övriga miljön, den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat ...

Gör så här

Ansök om ett förbud eller en begränsning hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde det område som avses i förslaget är beläget.

Ansökan är fritt formulerad, men av ansökan ska framgå följande uppgifter:

  • avsändarens namn och de kontaktuppgifter som behövs för att sköta ärendet
  • det område för vilket förbudet eller begränsningen söks, utmärkt på en karta i lämplig skala
  • förbudets eller begränsningens giltighetstid
  • grunderna för förbudet eller begränsningen samt
  • övriga omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av ärendet.

Skicka helst in ansökan elektroniskt, som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett. Du kan även skriva ut ansökan och posta den till NTM-centralens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Ett förslag om ett förbud eller en begränsning kan läggas fram av en kommun eller kommunmedlem, ett renbeteslag eller en myndighet, ett samfund eller en markägare som berörs av ärendet.

Ett såväl positivt som negativt beslut är avgiftsbelagt. Avgiften bestäms i enlighet med statsrådets förordning om NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer som gäller när ansökan görs.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.12.2021