suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ordlista om fullmakter

Kort ordlista med de vanligaste termerna som används i Suomi.fi-fullmakter.

Uträttande av ärenden för annans räkning: Personen uträttar ärenden för en annan persons, ett företags eller ett samfunds räkning. Man kan också uträtta ärenden på ett företags, ett samfunds eller en persons vägnar som representant för ett företag eller ett samfund.

Fullmaktsregister: En nationell databas över bekräftade elektroniska fullmakter som ligger till grund för Suomi.fi-fullmakter.

E-tjänst: En e-tjänst eller servicekanal som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera om personen har rätt att uträtta ärenden för en annan persons, ett företags eller ett samfunds räkning.

Befullmäktiga: Ge rätt att uträtta ärenden för någon annans räkning. Resultatet av ett befullmäktigande är en fullmakt. Fullmakten kan även ges genom att bekräfta begäran om fullmakt.

Begäran om fullmakt: Den som vill bli fullmaktstagare ber en person, ett företag eller en organisation (fullmaktsgivaren) om rätt att uträtta ärenden för dennes räkning i utsedda ärenden. Fullmaktsgivaren ska bekräfta ärendefullmakten innan fullmakten träder i kraft.

Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande: En tjänst med hjälp av vilken man kan ge eller annulera en fullmakt med hjälp av en tjänsteman om ett företag, en förening eller annat samfund inte själv kan använda Suomi.fi-fullmakter.

Fullmakt: Rätt att uträtta ärenden på en annan persons, ett företags eller ett samfunds vägnar. En fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter är ett elektroniskt befullmäktigande för uträttande av ärenden.

  • Fullmaktsgivare (huvudman): En fysisk person, juridisk person, ett företag eller ett samfund som ger en annan person, ett företag eller ett samfund (fullmaktstagaren) fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning. 
  • Fullmaktstagare (ombud): En fysisk person, juridisk person, ett företag eller ett samfund som har fått fullmakt att uträtta ärenden för en annan persons, ett företags eller ett samfunds (fullmaktsgivarens) räkning.
  • Fullmaktsärende: Ett ärende som fullmaktstagare kan uträtta för fullmaktsgivarens del. Fullmaktsärendena väljs i samband med att fullmakten ges eller efterfrågas. De beskriver den behörighet som fullmaktstagaren har fått av fullmaktsgivaren.
  • Bekräftelse: Fullmaktsgivaren kontrollerar att fullmakten som ska ges är korrekt och bekräftar eller förkastar den. Den befullmäktigade behöver inte separat bekräfta fullmakten, eftersom den befullmäktigade godkänner fullmakten då han eller hon använder den första gången i en e-tjänst.
  • Annullering: Fullmaktsgivaren eller fullmaktstagaren kan återkalla eller annullera en gällande och bekräftad fullmakt i Suomi.fi-fullmakter. Efter annulleringen är fullmakten inte längre i bruk.

Fullmaktstyp: En person kan endast ge ärendefullmakter med vilka den befullmäktigade kan uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning (t.ex. du ger en närstående rätt att göra en skattedeklaration för din räkning). Ett företag eller ett samfund kan ge olika typer av fullmakter:

  • Ärendefullmakt: En person eller organisation som får ärendefullmakt har rätt att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning. 
  • Fullmaktsrätt: En person som får fullmaktsrätt har rätt att ge och annullera ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter. 
  • Representationsfullmakt: En person som får representationsfullmakt har rätt att uträtta ärenden för en sådan kunds räkning av vilken fullmaktsgivaren har fått ärendefullmakt.
  • Representantens fullmaktsrätt: En person som får representantens fullmaktsrätt har rätt att ge och annullera representationsfullmakter samt begära ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter. 

Specifikation: Med hjälp av en fullmaktsspecifikation kan man avgränsa eller rikta en fullmakt till att gälla exempelvis endast en viss organisation, en avdelning inom en organisation eller ett objekt. Specifikationen kan till exempel vara ett kundnummer, ett fastighetsnummer eller en beteckning på en viss avdelning i en organisation.


Uppdaterad: 26.5.2023