suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ger en representant för en organisation fullmakter ensam

Organisationens fullmakter kan endast ges i Suomi.fi-fullmakter av personer som på basis av registeruppgifter har rätt att representera organisationen ensam eller som i Suomi.fi-fullmakter har getts en fullmakt av typen fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Läs mer om vem som kan ge fullmakter för organisationen på egen hand

Gör så här när du vill ge organisationens fullmakter i Suomi.fi-fullmakter:

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakterÖppnas i ett nytt fönster..
 2. Välj Företagets fullmakter som ärenderoll.
 3. Välj det företag, den förening eller annat samfund för vars räkning du vill ge fullmakt.
 4. Välj Ge fullmakter.

Du ger fullmakten i fem steg.

Steg 1: Välja fullmaktstyp

Välj först fullmaktstyp. Det finns fyra olika typer av fullmakter, varav två gäller skötseln av företagets, föreningens eller något annat samfunds egna ärenden och två gäller fullmakter som erhållits av kunder. Observera att du endast kan ge en ärendefullmakt om fullmaktstagaren är ett företag, en förening eller ett annat samfund.

Uträttande av ärenden för det egna företagets, samfundets eller den egna föreningens räkning

Ärendefullmakt:

 • Välj den här när du vill ge en person eller organisation rätt att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning. 
 • Till exempel ett företag befullmäktigar en enskild arbetstagare eller bokföringsbyrå att sköta företagets skatteärenden.

Fullmaktsrätt:

 • Välj den här när du vill ge en person rätt att ge och annullera ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter. 
 • Observera att den som fått fullmaktsrätt ska också ge sig själv en ärendefullmakt om hen behöver uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning. 
 • Till exempel ett företag befullmäktigar sin ekonomichef att ge företagets anställda eller en bokföringsbyrå ärendefullmakter för skötseln av företagets personalärenden.

Ärendehantering med fullmakter som erhållits av kunden

Representationsfullmakt: 

 • Välj den här när du vill ge en person rätt att uträtta ärenden för en sådan kunds räkning av vilken fullmaktsgivaren har fått ärendefullmakt. 
 • Till exempel en bokföringsbyrå befullmäktigar en enskild bokförare att sköta kundens skatteärenden.

Representantens fullmaktsrätt: 

 • Välj den här när du vill ge en person rätt att ge och annullera representationsfullmakter samt begära ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter. 
 • Observera att den som fått representantens fullmaktsrätt ska också ge sig själv en representationsfullmakt om hen behöver uträtta ärenden för kundens räkning. 
 • Till exempel ett företag befullmäktigar sin personalchef att ge sina löneräknare representationsfullmakter för att sköta kundernas skatteärenden.
Typer av fullmakter

Steg 2: Välja parter

Ett företag, en förening eller ett annat samfund är fullmaktsgivare. 

 • Om fullmaktsgivaren har ett FO-nummer hämtas namnuppgifterna automatiskt från handelsregistret, FODS eller föreningsregistret.
 • Om fullmaktsgivaren inte har ett FO-nummer, hämtas namnuppgifterna från fullmaktsregistret. Uppgifterna hittas endast om minst en person med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande har getts fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. En person med fullmaktsrätt kan ge ärendefullmakter och en person med fullmaktsrätt kan ge representationsfullmakter. 

När du ger fullmakt åt en person

När du lägger till fullmaktstagarens uppgifter, kontrollerar Suomi.fi-fullmakter att namnet och personbeteckningen motsvarar varandra och att fullmaktstagaren lever.

När du ger fullmakt åt ett företag eller ett samfund

 • som är registrerat i Finland behöver du företagets eller samfundets namn eller FO-nummer
 • som inte är registrerat i Finland kan fullmaktstagaren vara ett företag eller ett samfund för vilken det tidigare har registrerats minst en fullmakt med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Du behöver EU-ländernas momskod (VAT ID) eller den nationella företagskoden i registreringslandet med vilken den tidigare fullmakten har registrerats. 

Steg 3: Välja fullmaktsärenden

Bekanta dig med fullmaktsärenden innan du ger en fullmakt. 

Sök fullmaktsärenden i Suomi-fi-fullmakter 

 • med hjälp av sökord som hänvisar till namnet eller beskrivningen (till exempel Anmälan om löneuppgifter, beskattningen eller lön)
 • med namnet eller webbadress på e-tjänsten eller organisationen (till exempel Skatteförvaltningen, MinSkatt eller vero.fi). 

Du kan utvidga sökningen genom att använda flera sökord som du lägger till ett i taget. I listan ser du alla fullmaktsärenden där något av sökorden förekommer.

Sökning efter fullmaktsärenden, organisationer

Du kan välja flera fullmaktsärenden. Du måste välja minst ett fullmaktsärende innan du kan gå vidare. 

Om det fullmaktsärende du valt använder en specifikation av fullmakten kan du vid behov avgränsa eller rikta fullmakten till att gälla endast vissa kunder innan du går vidare. Det är inte obligatoriskt att använda specifikationerna, så du kan ge en fullmakter också utan dem.

Med en specifikation som begränsar behörigheten kan du begränsa ärendefullmakten eller fullmaktsrätten till att gälla till exempel endast enskilda fastigheter, avdelningar inom organisationen eller avtal. Använd en specifikationen som begränsar behörigheten endast om du har fått närmare anvisningar från den e-tjänst där fullmakten ska användas.

När man använder en riktad specifikation för representationsfullmakter anges som värde en specificerande beteckning för ombudsföretagets kund, dvs. företagsnummer eller personbeteckning. Om den riktade specifikationen för representationsfullmakten lämnas tom kan den fullmaktstagare som fått representationsfullmakten utan begränsningar uträtta ärenden för ombudsföretagets kunder i ärendet i fråga.

Mer information om användningen av specifikation

Steg 4: Fastställa giltighetstiden

Start- och slutdatum ska alltid fastställas för fullmakten. Observera, att datumen är finsk tid. 

Fullmakten kan vara i kraft högst 25 år från och med den dag då fullmakten ges.

Om fullmaktstagarens identifierare är en utlänningens identifierare (UID), är fullmaktens giltighetstid högst 3 år.

Steg 5: Bekräfta fullmakten

Om de givna fullmakterna överlappar tidigare givna fullmakter eller om du inte kan befullmäktiga den person du valt får du ett meddelande om detta. Du kan ta bort överlappande fullmakter eller flytta deras startdatum. Fullmakter som du inte kan ge den valda personen raderas automatiskt.

Kontrollera fullmaktens uppgifter:

 • Företaget eller samfundet är fullmaktsgivare.
 • Fullmaktstagaren är en person, ett företag eller wtt samfund som beroende på den valda fullmaktstypen antingen kan uträtta ärenden eller befullmäktiga för företagets eller organisationens räkning.
 • Fullmaktstypen, de fullmaktsärenden du valt och fullmaktens giltighetstid är korrekta.

Om du vill ändra uppgifterna innan du bekräftar fullmakten kan du gå bakåt ett steg i taget.

Fullmakten som du gett är i kraft från och med det angivna startdatumet efter att du har bekräftat den.


Uppdaterad: 12.12.2023