suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för utredning av förorenat område eller sanering av förorenat område

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralen i Birkaland beviljar statliga understöd till utredning av risken eller olägenheten för hälsa och miljö som orsakas av föroreningar i jordmån, grundvatten och sediment samt till sanering av förorenade områden. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramarna för det av miljöministeriets tilldelade anslaget.

Understöd kan beviljas för kostnader som orsakas av utredning av fö ...

Gör så här

Ansök om understöd

  1. Ansök understöd i första hand via e-tjänsten (Understöd för utredning av förorenat område/sanering av förorenat område).
  2. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, ska du använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på datorn.
  3. Fyll noggrant i ansökan och bifoga nödvändiga bilagor. Bristfälliga ansökningar, behov av ytterligare utredningar och ändringar i ansökan mitt i handläggningen kan fördröja handläggningen av ärendet. Närmare anvisningar om ifyllningen av ansökningsblanketten finns i områdesförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats. Lämna in ansökan jämte bilagor till NTM-centralen i Birkalands registratur via e-post, fax, brevledes eller genom personligt besök på registraturen.
  4. Om NTM-centralen i Birkaland begär en komplettering av ansökan, ska du förmedla de begärda kompletteringarna inom den angivna tidsfristen eller förhandla om förlängd tidsfrist med myndigheten.
  5. När NTM-centralen i Birkaland har mottagit tillräckliga och korrekta uppgifter för ett avgörande i ärendet som gäller understödsansökan, fattar den ett beslut i ärendet som kan tas upp till prövning. Beslutet skickas till understödstagaren.

Så här gör du en betalningsansökan

  1. Ansök enligt beslutet om betalning antingen i en eller flera rater. Använd UF-centrets blankett för betalningsansökan.
  2. Om du har lämnat in en understödsansökan via områdesförvaltningens e-tjänst, ska du även lämna in betalningsansökan via e-tjänsten, under fliken Utbetalningar. Om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett, ska du lämna in betalningsansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till NTM-centralen i Birkalands registratur eller UF-centrets betalningsenhet. Mer information om betalningsansökan och nödvändiga blanketter hittar du på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Sökande och understödstagare kan vara olika gemenskaper, såsom kommuner, företag och fysiska personer samt även till exempel döds- och konkursbon.

Understöd kan endast beviljas för ändamål om vilka föreskrivs i lagen, det vill säga utredning av risken eller olägenheten för hälsa och miljö som orsakas av föroreningar i jordmån, grundvatten och sediment samt till sanering av förorenade områden.

Dessutom är en förutsättning för beviljande av understöd att

1) orsaken till föroreningen inte går att utreda eller få tag på, eller om denna inte förmår att ta ansvar för kostnaderna för åtgärden, och

2) utredningen av områdets förorening eller saneringen är uppenbarligen oskäliga för andra än orsaken.

Understöd kan beviljas då det är motiverat att utreda föroreningarna i området, bedöma saneringsbehovet och vid behov sanera området för att utreda och hantera en risk eller olägenhet för hälsa eller miljö.

Som villkor för beviljande av understöd kan man sätta att understödstagaren ska delta i projektet eller dess kostnader. I understödsbeslutet kan man även ange andra bestämmelser, som föremålet för beslutet måste efterleva.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden 2020–2022

Lag om stödjande av sanering av förorenade områden

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 30.8.2021