suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för utarbetande av skyddsplan för grundvattenområde

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd kan beviljas för ändamålet att utarbeta skyddsplaner för grundvattenområden och uppdatera planerna. Skyddsplanens centrala mål är att identifiera vilka risker den mänskliga verksamheten medför för grundvattnet och föreslå åtgärder för att förebygga att grundvattnets kvalitet försämras samt att trygga en god status i grundvattnet. Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanen bör i synne ...

Gör så här

Ansök om understöd i första hand i e-tjänsten. Inloggning i e-tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fyll i de punkter som gäller sökanden, kontaktpersonen, projektet, åtgärderna och deras finansieringsplan. Ange i ansökan projektets mål, tidtabell, kostnadskalkyl och annan finansiering samt en så detaljerad plan som möjligt för projektets verkställande. Beskriv närmare vilken nytta projektet har, särskilt med tanke på vattenvården, riskhanteringen i grundvattenområdena och samhällenas vattenförsörjning. Ange i åtgärderna också eventuella forskningsbehov och forskningsplaner.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Skicka blanketten till din regionala NTM-centralen som bilaga till den allmänna ärendeblanketten, per e-post eller per post till NTM-centralens registratorskontor.

Så här ansöker du om utbetalning av understöd

Ansök om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst när du har fått ett positivt understödsbeslut. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de bilagor som krävs.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering kan du ansöka om utbetalning med en utskrivbar blankett. Lämna in ansökan om utbetalning med post till UF-centret eller som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden i e-tjänst rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Genom att ansöka om fullmakter kan en organisation befullmäktiga personer att sköta ärenden med anknytning till ett visst fullmaktsärende åt organisationen. När en fullmakt har använts i ansökningsskedet för understödet kan organisationen också under ett pågående projekt ansöka om fullmakter för nya personer, exempelvis i samband med personbyten. Fullmaktsärendet: Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, bifoga en fullmakt till ansökan. Av fullmakten ska framgå att du har getts rätt att agera för organisationens räkning i ärendet.

För vem och på vilka villkor

Understöd för utarbetandet av skyddsplaner för grundvattenområden beviljas enbart kommuner, samkommuner och allmännyttiga föreningar. Understödet är behovsprövat och finansieringens belopp och objekt fastställs i ansökningskungörelser som publiceras varje år på hösten. Ansökningskungörelserna publiceras på NTM-centralernas webbplatser. Understödet beviljas med stöd av statsunderstödslagen.

Vid beviljandet av understöd tar NTM-centralerna i beaktande vattenförvaltningsplanerna och åtgärderna som presenteras i dem, riskerna för grundvattenområdena samt grundvattenområdenas betydelser för samhällets vattenförsörjning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen, UF-centret

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.3.2024