suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för fiskeriområdens verksamhet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar på ansökan allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten. Endast fiskeriområden kan ansöka om understöd.

De anslag som beviljas för fiskeriområdesverksamheten har samlats in från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat.

Understöd kan endast sökas under ansökningstid ...

Gör så här

Ansökan om understöd

  1. Sök understöd i första hand i den e-tjänsten. Man kan spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den senare. I e-tjänsten framskrider understödsprocessen i sina olika skeden smidigt och du kan följa med hur ditt ärende framskrider på e-tjänstens skrivbord. I e-tjänsten används stark autentisering.
  2. Om det inte är möjligt att använda den e-tjänsten kan du använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på sin egen dator.
  3. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga eventuella bilagor. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga behandlingen av ärendet. Lämna in ansökan med bilagor antingen i regionförvaltningens e-tjänst eller som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks, eller per post till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks.
  4. Om NTM-centralen ber dig komplettera ansökan ska du lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstiden med myndigheten.

Mer information om befullmäktigande

I e-tjänst kan ansökan om utbetalning lämnas in av en befullmäktigad person. Personer som har en befintlig fullmakt eller en rättighet som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för organisationens räkning utan separat fullmakt.

Vid ansökan om fiskeriunderstöd har använts ett fullmaktsärende med namnet Ansökan om

miljörelaterade statsunderstöd vars användning vid ansökan om understöd tas ur bruk. Användningen

av ett nytt fullmaktsärende inleds den 25.9.2023. Det nya fullmaktsärendet kallas Ansökan om

statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. För ärenden som inletts med fullmakt

som tas ur bruk behövs en ny fullmakt.

Efter att fullmakten erhållits sker inloggningen i e-tjänsten med personlig bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort. Utöver Suomi.fi-fullmakterna måste samfundskunder ha ett FO-nummer för att kunna använda e-tjänsten.

Vid fullmaktsärenden följs aktuella anvisningar för Suomi.fi-tjänsten.

Utredning över användningen av understödet

Användningen av understödet ska utredas årligen före utgången av juni följande år. Understöd söks i första hand via e-tjänsten, där också användningen av understödet ska utredas. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, använd den utskrivbara verksamhetsredovisningsblanketten.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas fiskeriområden. Understödet kan användas för kostnader som orsakas av fiskeriområdets verksamhet samt för att uppnå de resultatmål som jord- och skogsbruksministeriet eller NTM-centralen eventuellt uppställt.

Stödberättigande kostnader är skäliga löne-, arvodes-, köptjänst-, investerings-, rese- och materialkostnader som orsakas av fiskeriområdesverksamheten. Vid betalning av resekostnader och dagpenning ska statens resereglemente för tjänstemän följas. Man ska sträva efter att genomföra projekten på det sätt som är mest fördelaktigt för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.2.2024