suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för Fiskeriekonomiska iståndsättningsprojekt

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Behovsprövat statsunderstöd kan beviljas fiskeriekonomiska iståndsättningsprojekt, som främjar fiskvandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller förbättrar möjligheterna till hållbart fiske. Projekten ska stärka livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd och öka deras mångfald. De objekt som nämns i de regionala fiskeriekonomiska iståndsättningsprogrammen eller i åtgärdsprogrammen för v ...

Gör så här

Ansök om understöd i första hand i regionförvaltningens e-tjänst (Regionförvaltningens e-tjänst - Fiskeritjänster).

Om du inte kan använda e-tjänsten använder du den utskrivbara ansökningsblanketten. Till ansökan bifogar du en projektplan som innehåller en kostnadskalkyl, en finansieringsplan och en tidtabell för projektet. Sänd blanketten till NTM-centralen som bilaga till ärende- blanketten eller per post till NTM-centralens registratorskontor.

Ansökningar om understöd för fiskeriprojekt ska skickas till följande NTM-centraler:

  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten skickas till NTM-centralen i Lappland.
  • Ansökningar om understöd som gäller projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen skickas till NTM-centralen i Norra Savolax.
  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Sydöstra Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vid ansökan om understöd har använts ett fullmaktsärende med namnet Ansökan om miljörelaterade statsunderstöd vars användning i e-tjänst vid ansökan om understöd har tagits ur bruk. Det nya fullmaktsärendet kallas Ansökan om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. För ärenden som inletts med fullmakt som tas ur bruk behövs en ny fullmakt.

Ansökan om utbetalning

Ansök om utbetalning av understöd i enlighet med beslutet i en eller flera rater. Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid den NTM-central som fattat finansieringsbeslutet.

Det finns separata elektroniska ärendeblanketter för privatpersoner och för företag, föreningar, verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter. Välj rätt NTM-central under Ämbetsverk.

Du kan även skicka in ansökningen per post till UF-centrets utbetalningsenhet.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas organisationer och företag med rättshandlingsförmåga och privatpersoner.

De allmänna villkoren för att ett projekt ska beviljas stöd är att projektets kostnader är rimliga i förhållande till den nytta som uppnås och att stödmottagaren på ett tillförlitlig sätt kan kontrollera hur understödet används, ansvara för genomförandet av projektet och efterföljande förpliktelser och se till att nyttan med projektet kvarstår.

Man ska sträva efter att genomföra projekten på det sätt som är mest fördelaktigt för samhället. Projekten ska vid behov konkurrensutsättas i enlighet med lagen om offentlig upphandling och nyttjanderättsavtal. För projektrelaterat arbete får inte betalas högre lön än vad som normalt betalas för motsvarande arbete i organisationen eller företaget i fråga.

En förutsättning för att understödet betalas ut är att stödmottagaren har de tillstånd och rättigheter som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning för att genomföra projektet. Därtill ska stödmottagaren ha förbundit sig att på ett ändamålsenligt sätt sköta användningen och underhållet av konstruktionerna samt att uppfylla de övriga förpliktelser som följer efter att projektet slutförts.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön 714/2015

Servicen tillhandahålls av

UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.3.2024