suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till lagring i tillfälligt lager

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillfälliga lager är av Tullen godkända lager eller platser där oförtullade varor väntar på tullklarering.

Tillfälligt lagrade oförtullade varor ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar från att de anmäldes. Exempel på tullförfaranden är förtullning av varor till fri omsättning, transitering och lagring i tullager.

Företag med tillstånd till lagring i tillfälligt lager ansvarar för att de lagrade varorna kvarstår under tullövervakning och att de skyldigheter som följer av lagringen tillgodoses.

Tillfälliga lager är avsedda att användas av t.ex. hamn- eller flygplatsoperatörer, terminaloperatörer och importörer som lager dit varor kan lossas och där man kan förvara oförtullade varor under en begränsad tid. Innan varorna lossas till lagret, ska deras ankomst anmälas till Tullen, dvs. varorna ska anmälas till Tullen.

För att tillståndet ska kunna beviljas ska företaget ha tillstånd till samlad garanti. Anvisningar för ansökan om tillstånd till samlad garanti finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

Beviljande av tillstånd förutsätter dessutom att företaget är bl.a. en lagerbokföring som uppfyller Tullens krav och lagerutrymmen.

Innehavaren av ett tillfälligt lager kan verka som godkänd mottagare vid transitering. Anvisningar för ansökan om tillstånd att verka som godkänd mottagare finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021