suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Skyddad yrkesbeteckning för hemvårdare (finsk examen)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Hemvårdaryrket ett yrke med skyddad yrkesbeteckning i Finland. Även andra personer kan verka i samma yrke som personer med skyddad yrkesbeteckning om de har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrke inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som utbildats i Finland eller utomlands och inför den beviljade yrkesrätten i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki).

Gör så här

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga dokument enligt formkraven. Se de yrkesspecifika anvisningarna på Valviras webbplats.

Bilagor till ansökan:

  1. ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort
  2. av läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset eller vid magistraten officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset

För att påskynda behandlingen av ansökan ber Valvira att alla bilagor sänds in som officiellt bestyrkta kopior. Om ett bifogat dokument är en vanlig kopia måste Valvira kontrollera riktigheten av dokumentet hos den instans som utfärdat dokumentet. Detta orsakar en betydande fördröjning i processen.

Mer information: suosikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att erhålla tillståndet ska du ha avlagt hemvårdarexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Ansök om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 11.5.2021