suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rågångsförrättning på detaljplaneområde

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stads fastighetsbildningsenhet sköter fastställandet av gränser på stadens detaljplaneområden.

Gör så här

Ansökan om rågångsförrättning kan göras av till exempel fastighetsägaren eller en delägare, den som innehar arrenderätt, kommunen eller en person vars rättigheter direkt berörs av rågångsförrättningen.

Fastställande av rå söks med en ansökan om fastighetsförrättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en rågångsförrättning utreder man var gränsen går, bygger råmärken där de har försvunnit och markerar vid behov ut gränsen i terrängen. En rågångsförrättning behövs när råmärkena har försvunnit eller om det annars är oklart var gränsen går.

På städernas detaljplaneområden är det ofta kommunen som ansvarar för rågångsförrättningarna och upprätthållandet av fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 6.7.2021