suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Lagfart

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En ny fastighetsägare ska ansöka om lagfart på sitt förvärv (köp, gåva, byte, skifteshandling, bodelning och arv) inom sex månader från att kontraktet underskrivs. Lagfart ska sökas fastän äganderätten ännu inte flyttats. Med lagfart försäkras att fastighetens äganderätt varar. Endast en fastighet som beviljats lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån. Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

I vissa fall är det grundat att söka förtydligande lagfart på fastigheten, men detta är inte obligatoriskt. Om ett dödsbo vill sälja den avlidne ägarens fastighet är försäljningen lättare efter förtydligande lagfart eftersom boets delägare är uppräknade i lagfartsbeviset och den avlidnes bouppteckningshandling inte behöver ges till köparen. En annan orsak för förtydligande lagfart kan vara företagssanering. Om företaget A byter namn till C eller företagen A och B sammanslås till ett företag C uppdateras inte automatiskt uppgifter om fastighetsägaren (A) som i tiden registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret. Uppgifter om ägaren uppdateras först när C söker förtydligande lagfart.

Den ursprungliga åtkomsthandlingen är säkraste sättet att påvisa byte av äganderätt. Om åtkomsthandlingen har försvunnit finns originalexemplaret i köpvittnets arkiv. Om fastighetsägaren inte kan förevisa en åtkomsthandling eller en bestyrkt kopia, men kan (på annat sätt) sannolikt bevisa att förvärvet är lagligt, kan fastighetsägaren ansöka om lagfart. Lagfart kan också ansökas om den sökande påvisar att hen eller hens företrädare under 10 år som ägare har besuttit fastigheten och det inte finns anledning att anta att någon annan har en större rätt till fastigheten.

Gör så här

Lagfart ska ansökas från Lantmäteriverket inom sex månader från uppgörandet av överlåtelsebrevet eller något annat dokument som är grund för överlåtelsen. Om lagfarten ansöks för sent förhöjs överlåtelseskatten.

Om åtkomsthandlingen är underskriven av köpvittnet (köp, gåva, byte) är det lättast att göra lagfartsansökan på nätet i Lantmäteriverkets e-tjänst. Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Lagfart kan också ansökas med en ansökningsblankett som skickas till Lantmäteriverket med bilagor. Den bilaga som oftast behövs är kvitto på betald köpeskilling. En mer exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

Du kan få din lagfart anhängig, även om ansökan inte innehåller alla de bilagor som behövs. Handläggaren av ärendet ber dig komplettera ansökan. Om du har fått en begäran om komplettering av din ansökan, följ anvisningarna i begäran. Du kan skicka kompletteringarna via Lantmäteriverkets e-tjänst.

För förtydligande lagfart för ett dödsbo ska du lämna in kopior på den avlidnes bouppteckningshandling och släktutredning. I förändringar som gäller bolagsrätt ska du lämna in företagens delningsplan med bilagor.

Om överlämnandet av fastigheten har gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten (Lantmäteriverkets e-tjänst) anhängiggörs lagfarten automatiskt utan ansökan efter att överlåtelsebrevet är underskrivet.

För vem och på vilka villkor

Lagfart kan ansökas av fastighetsägaren eller en person med fullmakt av fastighetsägaren (ombudsman). Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Mera information i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 22.12.2020