suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kontrollprogram för miljötillstånd och ändring av dem

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Miljötillståndet förenas med nödvändiga villkor om kontroller av verksamheten, dess utsläpp och miljöpåverkan samt kontroll av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. Innehavaren av ett vattentillstånd måste dessutom oftast följa upp hur verksamheten påverkar vattendragen.

Detaljerna kring kontrollerna kan anges direkt i tillståndsbeslutet eller så kan tillståndsmyndigheten ålägga den som a ...

Gör så här

Om det råder oklarheter kring godkännandet eller ändringen av en kontrollplan eller något annat bör du kontakta tillsynsmyndigheten, som lämnar upplysningar om förfaranden och praxis i samband med kontroller. Mer information finns också på miljöförvaltningens webbplats. Du kan kontakta NTM-centralen i ditt ärende via den allmänna elektroniska ärendeblanketten.

För vem och på vilka villkor

Kontrollplanen ska innehålla information om med vilka metoder, på vilka platser och på vilka tidpunkter projektets/verksamhetens utsläpp och miljöpåverkan följs upp.

Kontrollplanen kan ändras på initiativ av den myndighet som fattat beslutet, tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse, en kommun, en part som orsakas olägenhet eller en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder.


Tidsfrist

Den projektansvariga eller tillståndsinnehavaren ska lämna in kontrollplanen för godkännande i så god tid att kontrollen kan inledas samtidigt som verksamheten inleds eller vid någon annan tidpunkt som är ändamålsenlig med tanke på konsekvenserna av verksamheten.

Giltighetstid

I beslutet om kontrollplanen anges hur länge kontrollerna behöver fortgå.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.8.2021