suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Information för de som importerar, använder och säljer kylmaskiner samt för tillsynsmyndigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Finlands miljöcentral SYKE erbjuder information om skyldigheter och begränsningar för import och innehav av fluorerade växthusgaser (F-gaser), ämnen som bryter ned ozonskiktet och maskiner som innehåller sådana gaser på sin webbplats. På webbplatsen finns även information om skyldigheter som gäller försäljning, installering och underhåll av maskinerna samt om tillvaratagandet av ämnena, om hur maskinerna ska markeras, om användningsbegränsningar och förbud. F-gaser används bl.a. i kylmaskiner, ventilationsaggregat och värmepumpar samt i släckningsutrustning och elektroniska kopplingsdon. Ämnen som bryter ned ozonskiktet användes tidigare på motsvarande sätt.

SYKE erbjuder information och rådgivning i ärendet samt är behörig myndighet enligt EU:s F-gasförordning (517/2014) och ozonförordningen (1005/2009). Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljöskyddsmyndigheter och hälsoskyddsmyndigheter, tillsynsmyndigheterna för konsumentvaror och konsumenttjänster samt livsmedelstillsynsmyndigheterna övervakar underhållet av maskiner som innehåller F-gaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet. SYKE har publicerat en tillsynsanvisning för myndigheterna samt blanketter för tillsynsinspektioner som underlättar anteckningarna under inspektionen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppdaterar ett register över behöriga montörer och företag inom kylbranschen och kontrollerar deras behörigheter.

SYKE uppdaterar aktuell information om ämnen som bryter ned ozonskiktet, F-gaser och maskiner som innehåller dessa samt de skyldigheter och begränsningar som gäller vid import, försäljning och användning av dessa på miljöförvaltningens webbplats. Vid behov erbjuder SYKE även rådgivning per e-post.

Gör så här

Bekanta dig med miljöförvaltningens webbplats om fluorerande växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Vid behov kan du fråga SYKE ods.f-kaasut@syke.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands miljöcentral SYKE
Ansvarig för tjänstenFinlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 17.1.2022