suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Icke-produktiva investeringar; Anläggning av våtmarker

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med ersättning för icke-produktiva investeringar anlägger du våtmarker som ska skötas, kedjor av små våtmarker, våtmarksliknande översvämningsområden och översvämningsplatåer på platser där de är naturligt förekommande, på åkrar som lätt svämmar över och på invallade torrläggningsområden samt genom iståndsättning av fåror i enlighet med principen om naturenlig vattenbyggnad.

Investeringarna ska ...

Gör så här

Ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller anläggande av våtmark kan år 2021 sökas i e-tjänsten Hyrrä eller med blankett 195.

För vem och på vilka villkor

Investeringarna ska ha förutsättningar att främja minskad vattendragsbelastning från jordbruk och/eller öka den biologiska mångfalden hos livsmiljöerna i jordbruksområden med ensidig natur.

Våtmarker och översvämningsområden kan i första hand anläggas genom uppdämning på sådana ställen på åker, skogsmark eller impediment eller vid åkerkanter som är naturligt lämpade för ändamålet. Våtmarker och översvämningsområden ska dessutom anläggas så att de så effektivt som möjligt absorberar fasta partiklar och näringsämnen som kommer från avrinningsområdet samt bildar mångsidiga livsmiljöer.

De ersättningsbara kostnaderna ska vara betalade av den som ansöker om ersättning, slutliga och rimliga samt kunna bevisas. Ersättning för icke-produktiva investeringar betalas enligt verkliga kostnader med utgångspunkt i en separat ansökan.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021