suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Bygglov till natur- och biogasledningar och tillstånd att lagra natur- och biogas

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Byggande av natur- och biogasledningar och lagring av natur- och biogas kräver bygglov beviljat av Tukes. Tillståndsförfarandet är till för att säkerställa en säker placering av rörledningar och -anläggningar, byggande och lagring samt hänsyn till extern verksamhet. Överföring och distribution av natur- och biogas (med undantag av husrör i distributionsledningar) kräver alltid bygglov. För driftrörsystem krävs det alltid bygglov när objektets bränsleeffekt är minst 1,2 MW. Tillstånden rörande natur- och biogas söks i regionförvaltningens e-tjänst.

För lagring av naturgas och förädlad biogas krävs det bygglov om mängden gas som ska lagras är minst 5 ton. Om mängden som ska lagras är över 0,2 ton, men under 5 ton, ska en anmälan om lagringen göras till Tukes. Lagringsobjektet är enligt SEVESO-reglerna en anläggning som omfattas av ett dokument över verksamhetsprinciperna när lagringsmängden är minst 50 ton och som omfattas av en säkerhetsutredning när lagringsmängden är minst 200 ton.

Gör så här

Hämta statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) från Tukes författningsdatatjänst. Se även Tukes-anvisning 7/2015 Säkerheten vid hantering av naturgas och andra anvisningar. Fyll i ansökan elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst.

För vem och på vilka villkor

Objekt som kräver bygglov kontrolleras av en oberoende tredje part, det vill säga ett godkänt kontrollorgan. Under kontrollen säkerställer man på ett opartiskt sätt att naturgasledningarna har placerats rätt, utrustning och beredskap. Lagringsobjekt i vilka det finns 5 ton naturgas eller förädlad biogas eller mer gör Tukes en inledande besiktning när objektet är klart.

Observera att Tukes inledande besiktning föregås av kontrollorganets tekniska undersökningar. Innan rörledningarna eller lagret tas i bruk ska en ansvarig för användningen av rörledningarna utses (övervakare av användningen) samt vid behov en eller flera ersättare.

Enligt naturgasförordningen ska verksamhetsutövaren utse en kompetent anställd som övervakare av användningen av naturgasen. På alla objekt som kräver bygglov görs en inledande besiktning samt en återkommande kontroll vart åttonde år. Kontrollen görs av ett godkänt kontrollorgan. När det gäller ändringstillstånd tillämpas förfarandet i samband med bygglov. Man ska ansöka om tillstånd för ändringarna eller i samband med smärre ändringar (även av ansvarig för användningen) anmäla ändringarna till Tukes.

Om näringsidkaren är verksam i en annan stat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland ska aktören ha ett finskt FO-nummer eller vara en juridisk person som omfattas av nationella författningsförpliktelser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tukes prislista hittar du på vår webbplats.


Tidsfrist

Tillstånd ska sökas i god tid innan några detaljerade genomförandelösningar görs och byggandet av produktionsanläggningen inleds.

Handläggningstid

Om det inte finns något i övrigt att utreda är målet en handläggningstid på 80 dagar. Om det finns ytterligare frågor att utreda är målet en handläggningstid på 8 månader. För anmälan om övervakare av användningen är målet en handläggningstid på 80 dagar.

Giltighetstid

Tillståndet gäller vanligtvis tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 30.6.2021