suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Bestyrkande av varucertifikaten EUR.1 och A.TR.

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tullen bestyrker EUR.1- och A.TR.-certifikat som ifyllts av ett exportföretaget eller dess befullmäktigade representant.

Om en vara som härstammar från EU har ett EUR.1-varucertifikat som bestyrkts av Tullen, kan varan beviljas tullförmån i mållandet för exporten. En så kallad tullunionsprodukt som exporterats från EU där den varit i fri omsättning kan däremot beviljas tullbehandling inom tullunionen i Turkiet, om produkten har ett A,TR,-varucertifikat som bestyrkts av Tullen.

Du kan köpa blanketter för varucertifikat från Gran Oy:s nätbutik Kopistore som befullmäktigats av Tullen. Det kan även finnas enskilda exemplar av blanketterna vid Tullens kundservicepunkter.

Om ett företag regelbundet exporterar varor till ett land, med vilket EU ingått ett frihandelsavtal, kan företaget ansöka om status som godkänd exportör. En godkänd exportör kan själv upprätta faktura- och ursprungsdeklarationer oberoende av ursprungsprodukternas värde i exportförsändelsen samt bestyrka A.TR.-varucertifikat.

Gör så här

Se till att ditt företag har dokumentbevis för ursprunget som berättigar till förmånsbehandling i EU innan du ansöker om varucertifikatet EUR.1.

Skicka EUR.1- eller A.TR-blanketterna per post till Tullens närmaste verksamhetsställe för bestyrkande. Bifoga inköpsfaktura eller annat handelsdokument som anknyter till exportförsändelsen.

Du kan även lämna in EUR.1- och A.TR.-blanketterna tillsammans med varan till en gränstull i Finland för bestyrkande.

I brådskande fall bestyrker Tullen certifikaten via en tjänst som kan beställas genom tidsbokning.

Verksamhetsställenas kontaktuppgifter och verksamhetsställen som fungerar med tidsbokning finns på Tullens webbplats. Kundserviceställena finns förtecknade i servicekanalerna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022