suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Att ansöka om utlåtande eller undantag av bokföringsnämnden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Bokföringsnämnden vid arbets- och näringsministeriet:

  • ger på basis av ansökan anvisningar och utlåtanden angående tillämpningen av bokföringslagen till följande sökande: myndigheter, organisationer för näringsidkare eller kommuner, bokföringsskyldiga
  • ger allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring, målet är att främja god bokföringssed
  • beviljar undantag i enskilda fall eller branschvis från de bestämmelser i bokföringslagen som nämns särskilt. En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut.
  • gör framställningar som anses nödvändiga till arbets- och näringsministeriet
  • ger på begäran utlåtanden till arbets- och näringsministeriet

Nämnden sammanträder med ca 2 veckors mellanrum. Nämnden är beslutsför då ordförande eller viceordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid mötet. Vid behandlingen av ansökningar om undantag ska minst en av de närvarande ha juris kandidatexamen.

Gör så här

Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan om utlåtande eller för undantag. Kontrollera att ansökan innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att ärendet kan avgöras.

Skicka in ansökan till bokföringsnämnden på adress:

Arbets- och näringsministeriet

Bokföringsnämnden

PB 32

00023 STATSRÅDET

För vem och på vilka villkor

Beviljande av undantag i enskilda fall eller branschvis från de bestämmelser i bokföringslagen som nämns särskilt: En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 13.1.2021