suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Arbetskraftsutbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbetskraftsutbildning är utbildning som AN-tjänsterna skaffar och som planeras och genomförs i samarbete med de läroanstalter som ordnar utbildningen. Utöver arbetskraftsutbildning kan du söka till Rekryterings-, Precisions- eller OmställningsUtbildning. De genomförs i samarbete mellan AN-tjänsterna och arbetsgivarna.

Arbetskraftsutbildningen erbjuder utbildning som främjar dina yrkesfärdigheter ...

Gör så här

De arbetskraftsutbildningar som ansökan gäller finns i AN-tjänsternas webbtjänst Aktuell arbetskraftsutbildning. På samma sida kan du också ta i bruk Studievakt-tjänsten, med den kan du kan prenumerera på information om aktuella arbetskraftsutbildningar per e-post.

Hur söker jag till utbildningen?

Sök till arbetskraftsutbildning i webbtjänsten Mina e-tjänster.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du söka till utbildningen också med blanketten Ansökan till arbetskraftsutbildning.

Bekanta dig med inträdeskraven till utbildningar som du är intresserad av innan du lämnar in ansökan.

Om du är arbetslös kan du ansöka om ersättning för rese- och logikostnader från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket för resor som gäller

  • urvalstillfällen till arbetskraftsutbildning eller lämplighetsprov eller
  • besök vid läroanstalten innan arbetskraftsutbildningen inleds, om din funktionsnedsättning eller sjukdom förutsätter att du bekantar dig med läroanstaltens hinderslöshet och lämplighet.

Om du är kund inom kommunförsöket får du i din hemkommun handledning i hur du söker dig till arbetskraftsutbildning. Arbets- och näringsbyrån sköter dock fortfarande intervjuerna och antagningen av studerande till arbetskraftsutbildningarna. Kommunförsöket beslutar om ersättning för eventuella rese- och logikostnader samt om kostnadsersättning enligt prövning.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Till utbildningen väljs i första hand arbetslösa eller personer vars anställning håller på att avslutas. Du kan ändå bli vald fastän du skulle vara anställd eller företagare om utbildningen anses främja din sysselsättning i ditt nuvarande arbete eller stöda branschbyte. Eftersom arbetskraftsutbildningarna är vuxenutbildning antas sällan under 20 år gamla.

Val av studerande

Studerandena väljs av en urvalsgrupp som består av AN-tjänsternas experter och en representant för utbildningens anordnare. När arbetsgivaren deltar i utbildningens planering och finansiering deltar också arbetsgivarens representant i urvalen. Vid behov kan även andra experter användas.

Valet görs på basis av ansökningar, intervjuer och eventuella lämplighetstester. Utbildningen kan också inledas med en kartläggningsperiod, varefter endast en del av studerandena fortsätter med studierna.

Vid valet lönar det sig att beakta följande.

  • Arbets- och näringsbyrån eller en expert inom kommunförsöket måste konstatera att du har ett utbildningsbehov.
  • Studieplatser beviljas personer som har förutsättningar för utbildningen och det arbete som den siktar på. Lämpligheten fastställs utifrån branschens eller yrkets krav på kompetens, egenskaper och hälsa.
  • Ditt intresse och din motivation för studierna är viktiga för att målen ska uppnås och därför ska du berätta om dem i ansökan.
  • Även tidigare utbildning och arbetserfarenhet samt vilken inverkan utbildningen har på din sysselsättning övervägs i valet.
  • Vissa utbildningar riktar sig till begränsade målgrupper såsom långtidsarbetslösa, invandrare eller en särskild åldersgrupp.

Information om valet

Den arbets- och näringsbyrån som ansvarar för antagningen av studerande meddelar i allmänhet sökandena per brev inom cirka en månad efter att ansökningstiden för utbildningen har gått ut. Du kan följa med hur situationen framskrider i Mina e-tjänster.

Om du beviljas arbetskraftsutbildning skickar utbildningsanordnaren i allmänhet en separat kallelse till utbildningen. Kallelsen innehåller mer detaljerad information om utbildningens begynnelsetidpunkt och andra arrangemang.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 9.8.2023