suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du planerar en åtgärd eller ett evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar ska du göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Det kan vara fråga om t.ex. byggande eller en offentlig tillställning. Anmälan behövs om bullret eller skakningarna förmodas bli särskilt störande.

Om projektet omfattar flera kommuners områden ska anmälan göras till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen kommer att förekomma.

Gör så här

Du kan göra anmälan genom att skriva ut och fylla i blanketten Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar. Du kan också skicka in en fritt formulerad anmälan. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • identifierande uppgifter och kontaktuppgifter för den som gör anmälan
  • var verksamheten är belägen
  • arbetets, åtgärdens eller evenemangets art, tidslängd och omfattning
  • uppskattning av utsläppen
  • planerade miljöskyddsåtgärder
  • miljökonsekvenser av verksamheten
  • uppgifter om tillstånd och myndighetsutlåtanden som gäller verksamheten.

Skicka in anmälan elektroniskt som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Det behövs ingen anmälan för verksamhet som kräver miljötillstånd, verksamhet som gäller ett privat hushåll eller verksamhet som utförs av försvarsmakten. Någon anmälan behövs inte heller för tillfällig verksamhet för vilken kommunen har utfärdat miljöskyddsföreskrifter och samtidigt bestämt att det inte föreligger någon anmälningsskyldighet.

Åtgärden eller verksamheten får inledas först när det har gått 30 dygn, eller den tid som anges i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna om denna är kortare, från det att anmälan gjordes.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden eller verksamheten inleds, senast 30 dygn i förväg.

Giltighetstid

Centralen kan yttra sig om giltighetstiden i beslutet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.3.2021