suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om sanering av förorenad mark

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten ska anmälas till NTM-centralen, om inte saneringen kräver miljötillstånd. En anmälan ska också göras vid utnyttjande av marksubstanser som grävts upp i samband med sanering på ett grävningsområde eller vid behandling av dem någon annanstans.

NTM-centralen fattar ett beslut om sanering av ett förorenat område i vilket det ges bestämmelser om h ...

Gör så här

Gör anmälan till NTM-centralen i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Gör i första hand anmälan elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst.

Vid behov kan du också göra anmälan på en utskrivbar blankett eller som en fritt formulerad ansökan. I dessa fall kan du skicka in ansökan till NTM-centralen som bilaga till den allmänna ärendeblanketten.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • anmälarens identifierings- och kontaktuppgifter
 • var verksamhetens uträttas
 • arbetets, åtgärdens eller verksamhetens kvalitet, varaktighet och omfattning
 • uppskattade uppgifter om utsläpp
 • planerade miljöskyddsåtgärder
 • verksamhetens inverkan på miljön
 • uppgifter om lov och myndigheters yttranden som gäller verksamheten
 • identifierings- och adressuppgifter för fastigheten där saneringen uträttas
 • uppgifter om fastighetens och närområdens nuvarande och planerade användningssyften, samt uppgifter om fastighetens grannar
 • beskrivning av områdets mark-, grund, och ytvattensförhållanden samt användning av grund- och ytvatten.
 • uppgifter om områdets verksamhetshistoria samt ämnen och händelser som orsakat föroreningen
 • undersökningsresultat och uppskattning av markens och grundvattnets förorening samt saneringsbehov
 • saneringsmålen
 • redogörelse av saneringsmetod som används, förebyggandet av miljöpåverkan och miljöskador, utnyttjande av marksubstans som grävts upp i samband med saneringen, utförande av saneringen, tidtabell samt övervakning och uppföljning av arbetet
 • en karta och situationsplan där för behandlingen betydelsefulla ställen finns utmärkta

I Helsingfors och Åbo lämnas anmälan in enligt respektive stads anvisningar.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Giltighetstid

Noggrannare anvisningar om giltighetstiden kan ges i beslutet.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 21.3.2022