suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Strålsäkerhetscentralen

Organisation

Alternativt namn STUK

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Dess mål är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.

STUKs upp­gift är att ga­ran­te­ra strål- och kärn­sä­ker­he­ten i Fin­land

Syftet med Strålsäkerhetscentralens verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Målet är att minimera finländarnas exponering för strålning, hålla en så hög säkerhetsnivå som det med praktiska åtgärder är möjligt och förhindra strål- och kärnolyckor.

Lagstiftningen, säkerhetsbestämmelser och anvisningar som gäller strålnings- och kärnsäkerhet utgör grunden för STUKs övervakning.

STUK övervakar kärnkraftverk, andra kärnanläggningar, kärnmaterial och slutförvaring av kärnavfall.

STUK övervakar användningen av strålning inom hälsovården och industrin samt inom forskning och utbildning. STUK beviljar tillstånd med anknytning till användning av strålning.

STUK övervakar för sin del transporter av radioaktiva ämnen.

STUK upprätthåller en dygnetruntjour i händelse av kärnolyckor och andra radiologiska nödsituationer. STUK är sakkunnigmyndighet i radiologiska nödsituationer och samarbetar med andra myndigheter, organisationer och experter.

STUK övervakar dygnet runt förekomsten av strålning i miljön.

Största delen av den strålning människan exponeras för härstammar från naturen. STUK övervakar radon på arbetsplatserna samt bereder bestämmelser och anvisningar gällande radon i hemmen. Vid sidan av radon som kommer in i inomhusluften via jordmånen orsakar solens UV-strålning en betydande strålningsexponering för finländarna.

STUK övervakar även strålsäkerheten för solarier och mobiltelefoner samt övriga elapparater och kraftledningar som utnyttjar strålning.

STUK agerar öppet, lyssnar på medborgarna och har ett gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och hela det omgivande samhället. STUK sköter också om största delen av Finlands internationella strål- och kärnsäkerhetssamarbete.

Avgiftsbelagda mättjänster

Strålsäkerhetscentralen erbjuder företag och privatpersoner olika mät- och expertistjänster, såvida de stöder Strålsäkerhetscentralens verksamhetsidé om att förhindra och begränsa strålningens skadeverkningar.

Vilka tjänster kan jag få?