suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Verksamhetsanmälan för kylanordningsföretag

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om ditt företag utför arbeten i kylbranschen, ska du ansöka om ett godkännande från Tukes, dvs. ett intyg för kylanordningsföretag, innan du kan inleda verksamheten. Tukes kan bevilja intyget om det i ditt företag finns en ansvarig person och en installatör/installatörer med tillräckligt behörighetsintyg och de nödvändiga arbetsredskapen.

Typiska arbeten inom kylbranschen är installations- och un ...

Gör så här

Verksamhetsanmälan görs elektroniskt i e-tjänsten.

Kontrollera innan verksamhetsanmälan lämnas in att alla krav som verksamheten förutsätter, dvs. ansvarig person och installatör, behörighetsintyg och arbetsredskap, tillgodoses. Se även till att behörighetsansökningar av den ansvariga personen och personalen i förekommande fall har bifogats till verksamhetsanmälan. Tukes tar även ut avgift för avslående beslut.

Följande uppgifter förutsätter emellertid inte att den ansvariga personen innehar ett behörighetsintyg eller att företaget innehar ett intyg för kylanordningsföretag, utan ett behörighetsintyg för installatören räcker:

• installations- och underhållsverksamhet som avser kylenheter av lastbilar och släpvagnar som används för kyltransporter

• installations- och underhållsverksamhet som avser nedkylnings-, ventilations- och värmepumpanordningar i fartyg och vattenfarkoster

• installations- och underhållsarbeten på elektriska kopplingsanordningar

• tillvaratagande av lösningsmedel.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Intyg för kylanordningsföretag kan inte beviljas om inte verksamhetsutövaren har en ansvarig person och en installatör som uppfyller behörighetskraven. Om den ansvariga personen även arbetar som installatör, ska hen uppfylla behörighetskraven för installatörer. En näringsidkare som är etablerad i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan tillhandahålla sina tjänster tillfälligt i Finland, om näringsidkarens behörighet gällande F-gaser har beviljats i staten i fråga enligt EU:s F-gasförordning.

Verksamhetsutövaren ska göra en ny anmälan till Tukes senast tre månader efter ett byte av ansvarig person eller andra väsentliga verksamhetsändringar.


Tidsfrist

Verksamhetsanmälan ska göras innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt 30 dagar.

Giltighetstid

Intyg för kylanordningsföretag är i kraft tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 18.1.2024