suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till reguljär fartygslinje

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Varor som befordras på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen anses vara unionsvaror, om inte något annat visas. Unionsvarorna är befriade från tullformaliteter i destinationshamnen. Varor som transporteras på en annan än reguljär fartygslinje anses vara icke-unionsvaror, om inte något annat visas, och de ska genomgå normala tullformaliteter i destinationshamnen.

Rederier kan hos Tullen ansöka om tillstånd till reguljär fartygslinje, om de regelbundet transporterar varor bara mellan hamnar inom unionens tullområde. Avgångs- eller destinationshamnen eller mellanhamnen för varorna får således inte vara belägen utanför unionen eller i en frizon inom unionens tullområde. I tillståndet anges namnen på fartygen som trafikerar den reguljära fartygslinjen samt anlöpshamnarna och rutterna.

Exportförfarandet för varor som hänförts till exportförfarandet och transporteras på en reguljär fartygslinje avslutas inte när varorna lastas på fartyget. Undantagsvis avslutas exporten när regeln om ett enda transportavtal åberopas eller när ett elektroniskt manifest eller transportdokument används som transiteringsdeklaration.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021