suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I särskilda situationer kan man avvika från huvudregeln gällande fastställande av tullvärdet för varor som förs in i unionen och i stället fastställa tullvärdet på ett förenklat sätt.

Tillståndet kan beviljas om fastställandet av tullvärdet på normalt vis skulle orsaka under rådande förhållanden oskäliga administrativa kostnader och det fastställda tullvärdet inte avviker avsevärt från ett tullvärde som fastställs utan tillstånd.

Företag kan på motiverade grunder beviljas tillstånd till fastställande av de belopp som förtecknas nedan, om beloppen i fråga inte kan beräknas den dag då tulldeklarationen godkänns:

  • Det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varan.
  • Poster som ska läggas till eller dras av från priset.

Beviljade av tillståndet förutsätter bland annat att

  • företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
  • företaget har ett handels- och bokföringssystem som beskrivs skriftligen
  • företagets egenkontroll är på acceptabel nivå.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 6.2.2020