suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Tillstånd och förfaranden för import och export av avfall

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Internationella avfallstransporter regleras i EU:s avfallstransportförordning. I regel krävs tillstånd för avfallstransporter från ett land till ett annat. Ett förfarande som är lättare än tillståndsförfarandet tillämpas till exempel vid transport av ofarligt s.k. grönlistat avfall för återvinning inom EU eller OECD.

Den som exporterar avfallet är skyldig att utreda

  • om det behövs tillstånd för avfallstransport (s.k. anmälningsförfarande) eller
  • om förfarandet för transport av grönlistat avfall tillämpas.

Finlands miljöcentral erbjuder rådgivning, anvisningar och utbildning angående internationella avfallstransporter. Dessa omfattar både avfallstransporter som kräver tillståndsförfarande och transporter av s.k. grönt, ofarligt avfall.

På webbplatsen publiceras aktuell information, anvisningar och blanketter.

Anmälan om avfallstransport behandlas i enlighet med EU:s förordning om transport av avfall (1013/2006).

Om tillstånd för avfallstransport söks elektroniskt i avfallstransportportalen kan företaget följa med behandlingsskedena via portalen.

Gör så här

Anmälan om avfallstransport görs till den behöriga myndigheten i avgångslandet, som i Finland är Finlands miljöcentral. Anmälan görs i regel elektroniskt via systemet för internationella avfallstransporter (Finnish TFS) . Innan avfallstransporterna kan inledas ska Finlands miljöcentral, mottagarlandet och den behöriga myndigheten i eventuella transitländer godkänna anmälan om avfallstransport, dvs. ge tillstånd till avfallstransporten.

Det är skäl att inleda ansökan om tillstånd i god tid före de planerade avfallstransporterna. Vid planeringen av avfallstransporten lönar det sig att kontakta Finlands miljöcentral för anvisningar.

För vem och på vilka villkor

Avfallsexportören är skyldig att utreda om det behövs ett tillstånd för avfallstransport (s.k. anmälningsförfarande) eller om det s.k. förfarandet för transport av grönlistat avfall tillämpas. För transport av avfall från Finland som kräver tillstånd behövs ett tillstånd för avfallstransport som beviljats av Finlands miljöcentral samt godkännanden för avfallstransporter från mottagarlandet och eventuella transitländer. Om det däremot handlar om transport av grönlistat avfall måste man bifoga ett formulär, bilaga VII till EU:s förordning om transport av avfall, med avfallstransporten. Därtill ska exportören och mottagaren ingå ett avtal som uppfyller vissa villkor.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avfallstransporttillståndet är avgiftsbelagt.


Tidsfrist

Det finns ingen utsatt tid då tillstånd för avfallstransport kan ansökas.

Handläggningstid

De olika handläggningstiderna fastställs i EU:s avfallstransportförordning.

Giltighetstid

Tillstånd för avfallstransport gäller i regel ett år, högst tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands miljöcentral SYKE
Ansvarig för tjänstenFinlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 20.1.2021