suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för att anordna fisketillställningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För att trygga verksamhetsbetingelserna för fisketurism kan närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) bevilja tillstånd att inom centralens verksamhetsområde eller delar av det anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pilkfiske eller handredskapsfiske. Efter att ha fått tillstånd ska företagaren inom fisketuri ...

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Ansökan om tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurismen) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan sända blanketten per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Tjänster och kontaktinformation.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan i tillståndet ställa upp regionala fiskebegränsningar eller bestämma kvoter för dagsfångsten, om fiskeriekonomiska synpunkter eller fiskbeståndens tillstånd i området förutsätter detta NTM-centralen kan återkalla tillståndet om tillståndshavaren väsentligt bryter mot de fastställda villkoren och inte slutar att göra detta efter en anmärkning och varning av NTM-centralen.


Giltighetstid

Tillståndet är i kraft i högst fem år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.1.2024