suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Stiftande av vägrätt eller bestående nyttjanderätt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att tillfälligt röra sig med fordon på en annan fastighet såvida du kommer överens om detta med markägaren. Exempel på en sådan situation är transport av avverkat virke via en angränsande fastighet till kanten av en bilväg.

Om det förekommer oklarheter med vägens färdselrätter eller om du vill anlägga en ny förbindelse till fastigheten via en annan väg, lönar det sig att först utreda befintliga vägrätter. Även om den enskilda vägen ligger i terrängen och syns på grundkartan är det inte möjligt att med säkerhet sluta sig till att vägrätten har stiftats. Vägrätter kan ha stiftats vid tidigare lantmäteriförrättningar. Största delen av vägrätterna framgår av utdrag ur fastighetsregistret och registerkartan. I vissa fall ska frågan utredas genom en dokumentundersökning. Vår kundservice hjälper till vid behov.

På en annan fastighet är det möjligt att stifta en bestående nyttjanderätt, det vill säga ett servitut. De vanligaste situationerna för stiftande av servitut är: att få färdselrätt (vägservitut), att ta hushållsvatten, att anlägga vatten-, avlopps-, el- eller gasledningar, att ha en båt- eller bilplats, att förvara virke samt att ta grus eller annat jordmaterial. Parterna ingår vanligtvis ett skriftligt avtal för att stifta servitut. För detta ändamål finns en avtalsmall.

Servitut stiftas, ändras, flyttas och upphävs genom en lantmäteriförrättning (enskild vägförrättning eller servitutsförrättning). Servitut stiftas på fastighet och registreras i fastighetsregistret, varvid servitutet syns på utdrag ur såväl fastighetsregistret som registerkartan. Ett servitut är bestående, det vill säga det kan endast upphävas vid nya enskilda vägförrättningar eller servitutsförrättningar. Ett servitut är inte en personlig rätt utan den är bunden till fastigheten. Genom att stifta ett servitut kan man således säkerställa nyttjanderättens kontinuitet, eftersom den inte påverkas av ett ägarbyte på fastigheten. Ett servitut kan med tiden bli onödigt, varvid ägaren till den belastade fastigheten kan ansöka om att upphäva det. Fastigheten, till förmån för vilken servitutet har stiftats kallas ”berättigad". Fastigheten på vilken servitutet stiftas kallas ”belastad”.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan till ansökan (t ex ett väg- eller servitutsavtal).

Förrättning söks hos kommunen endast om förrättningen gäller ett detaljplaneområde i en sådan kommun där fastighetsregisterföraren är kommunen. Vid behov kan du kontrollera att du använder rätt förfarande genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice eller kommunen i fråga.

För vem och på vilka villkor

Fastighetens ägare eller delägare samt vägdelägare eller väglag kan ansöka om enskild vägförrättning. Fastighetens ägare eller kommun kan ansöka om servitutsförrättning.

Man kan ansöka om såväl stiftande av nytt servitut som ändring, flyttning eller upphävande av ett befintligt servitut. Vid förrättningen kan endast sådana typer av servitut som nämns i lagen behandlas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förrättningen debiteras till fast pris. Det vanligtvis den sökande eller väglaget som står för kostnaderna. Kommunerna följer i fråga om servitutsförrättningar sina egna prislistor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 8.2.2021