suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Birkala kommun

Rivningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Birkala
  • Offentlig tjänst

För rivning av en byggnad eller en del av den på ett detaljplaneområde krävs i regel rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Rivningstillstånd ska också sökas för objekt utanför detaljplaneområdet, om byggförbud gäller för området eller om så bestäms i generalplanen.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Giltighetstid

Rivningstillståndet förfaller om rivningsarbetet inte har inletts inom tre år från det att tillståndet beviljades. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan dock förlänga tillståndet med två år i sänder.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Birkala kommun

Ansvarig för tjänsten

Birkala kommun
Ansvarig för texten: Birkala kommun
Uppdaterad: 2.1.2023