suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Rivningslov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

För rivning av byggnad eller del av en byggnad behövs rivningslov om byggnaden finns på ett detaljeplaneområde eller på ett annat område på vilket byggförbud MBL 53 § gäller samt om så bestäms i generalplanen. Om rivningslov inte krävs ska en rivningsanmälan göras.

När det gäller kulturhistoriskt sett värdefulla objekt begärs utlåtande av museet. När det gäller större objekt kan en rivningsplan krävas innan rivningen inleds. En utredning över placeringen av rivningsavfall begärs också alltid. Beslut om rivningslov fattas av kommunens byggnadstillsyn.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Karleby stads byggnadstillsyn använder en elektronisk tillståndstjänst via vilken alla ansökningar i första hand lämnas in.

Till ansökan om rivningslov fogas dokument som behövs till grund för beslut i ärendet.

Ansökningarna handläggs hos byggnadstillsynen. Beslutet ges efter anslag, dvs. byggnadsinspektörens beslut vinner laga kraft när 14 dagar förflutit efter beslutet, förutsatt att inga rättelseyrkanden lämnats in till byggnads- och miljönämnden. Byggnads- och miljönämndens beslut vinner laga kraft efter en besvärstid på 30 dagar.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Rivningslov söks i första hand via den elektroniska tillståndstjänsten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För åtgärderna uppbärs en avgift enligt byggnadstillsynens avgiftstaxa.


Giltighetstid

Rivningsarbetet ska vara slutfört inom tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 15.7.2021