suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Registrering av yrkesutbildad fotterapeut med skyddad yrkesbeteckning (utbildning i EU/EES-stater)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fotterapeut är i Finland ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Inom yrken avsedda för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning kan även sådana personer vara verksamma som har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkeskunskap för den uppgift som personen sköter. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira antecknar den yrkesutbildade person som är berättigad att använda den skyddade yrkesbeteckningen i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga följande dokument:

- Kopia av intyg över en allmän språkexamen eller ett intyg över språkexamina för statsförvaltningen, om du inte har avlagt din yrkesutbildning eller dina allmänbildande studier på finska eller svenska. En sådan kopia behövs om du ansöker om registrering i centralregister över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården. Om du inte har ett intyg över nödvändig språkkunskap att bifoga ansökan om rätt att utöva yrke, kan Valvira endast erkännda din yrkeskvalifikation.

- Kopia av giltigt pass eller annan myndighetshandling som kan verifiera ditt medborgarskap*.

- Om ditt nuvarande namn avviker från det namn som används i de bifogade dokumenten, en kopia av en handling som verifierar namnändringen*.

- Kopia av ursprungligt examensintyg*.

- Kopia av examensintygets bilagor: diploma supplement / transcript of records*.

- Ett dokument som utfärdats av en utländsk behörig myndighet och so ger rätt att börja utöva yrket i staten i fråga. Av intyget ska framgå att rätten att utöva yrket inte är begränsad eller upphävd. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätten att utöva yrket har beviljats i flera olika länder, ska ett intyg från alla dessa länder lämnas in. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia. ELLER om du har utövat yrket i ett sådant land där man inte registrerar utövare av yrket i fråga, ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i landet i fråga över att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller en annan tillförlitlig utredning i saken. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia.

- Intyg över yrkeserfarenhet*.

- Översättningar av ovan nämnda dokument som gjorts av en i Finland eller en EU-/EES-stat auktoriserad translator. Dokumenten ska vara översatta till antingen finska, svenska eller engelska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som kopior.

Vid behov kan Valvira begära ytterligare upplysningar i ärendet samt kontrollera riktigheten av din examen. Mer information om kontroll av riktigheten av examina finns på Valviras webbplats.

Kopian ska vara officiellt bestyrkt i Finland eller en annan EU-/EES-stat.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att erhålla tillståndet ska du ha avlagt fotterapeutexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Ansök rätt att utöva yrke i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland. Du får inte arbeta i Finland utan legitimation som beviljas av Valvira.

Handläggningstid

Vi strävar efter att handlägga ansökan inom 3–4 månader från det att den inkommit. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 11.5.2021