suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Registrering av osteopat med skyddad yrkesbeteckning (utbildning i EU/EES-stater)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Osteopat är i Finland ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Inom yrken avsedda för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning kan även sådana personer vara verksamma som har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkeskunskap för den uppgift som personen sköter. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira antecknar den yrkesutbildade person som är berättigad att använda den skyddade yrkesbeteckningen i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Rikta en ansökan till Valvira om att få vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården. Ansökningsprocessen är olika beroende på i vilket land den sökande förvärvat sin utbildning och den sökandes medborgarskap.

Personer som förvärvat sin utbildning i EU/EES-stater (inte i Finland):

Den sökande fyller i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av passet eller motsvarande dokument som bevisar medborgarskapet.

Övriga bilagor:

  • till riktigheten bestyrkt officiell kopia av examensbetyget eller diplomet jämte bilagor som hänför sig till dem (t.ex. ämnesförteckning, vitsord, o.s.v.)
  • intyg i original eller en officiellt bestyrkt kopia över gällande rätt att utöva yrke i utgångslandet i EU
  • intyg i original eller en officiellt bestyrkt kopia om att utbildningen överensstämmer med EU-direktivets krav
  • Översättningar av ovan nämnda dokument gjorda av en i Finland auktoriserad translator. Översättningarna ska vara antingen på finska eller på svenska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som officiellt bestyrkta kopior.

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

  • Avlagd osteopatexamen (antingen i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

  • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslut om legitimation 400 euro + postavgifter. Övriga eventuella kostnader: * Villkorligt beslut om erkännande 400 euro, om legitimering inte kan beviljas direkt. * Utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 350 euro (utlåtande begärs aldrig utan den sökandes medgivande)


Handläggningstid

3–4 månader från det att ansökan inkom. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 10.2.2020