suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Registrering av fartyg

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fartyg som används för finländsk handelssjöfart ska registreras. Registret förs av Transport- och kommunikationsverket Traficom och Statens ämbetsverk på Åland. Traficom för fartygsregistret i hela Finland bortsett från landskapet Åland. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för fartyg vars hemort är i landskapet Åland. Dessa myndigheter handlägger även ärenden gällande fartygsinteckning.

Registrering av fartyg och anmälan om ändringar

Fartyg som är minst 15 meter långa och vars hemort inte finns i landskapet Åland ska registreras som fartyg i Traficoms trafik- och transportregister innan de får användas i handelssjöfart. På ägarens begäran kan också fartyg som används för handelssjöfart och som är minst 10 meter långa införas i registret (frivillig registrering). Som registreringsintyg ges fartyget ett nationalitetscertifikat.

Nöjesfartyg och mindre båtar med en längd av minst 5,5 meter ska registreras i trafik- och transportregistret som farkoster.

Fartygets ägare ska inom 30 dagar efter överföringen av äganderätten säkerställa att fartyget finns i registret och meddela ändringar i registeruppgifterna till Traficom. Har fartygets namn ändrats, får fartyget inte användas i handelssjöfart förrän det nya namnet har anmälts till registret.

Avregistrering av fartyg

Ett fartyg ska avföras ur registret om det inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, har förstörts, förklarats vara odugligt för iståndsättning eller försvunnit. Fartygets ägare ska avregistrera fartyget inom 30 dagar från det att ägaren fått kännedom om en ovan nämnd händelse.

Har fartyget blivit utländskt, är fartygets sista finska ägare skyldig att be om avregistrering av fartyget.

När man avregistrerar fartyget kan det inte ha gällande gravation eller någon annan besvär.

Registrering och avregistrering av fartygsbygge

Fartyg som är under byggnad i Finland får på begäran införas i registret som ett fartyg under byggnad, om det färdigbyggda fartyget kommer att uppfylla förutsättningarna för registrering, Om avsikten är att ett fartyg som är under byggnad ska föras utomlands för att registreras där sedan det har byggts färdigt, får det oberoende av fartygets kommande nationalitet eller användningsändamål införas i registret som fartygsbygge. Ett fartyg som registrerats som ett fartyg under byggnad ska efter dess färdigställande antingen registreras som fartyg eller avföras ur registret.

Om fartyget ska avregistreras kan det inte ha gällande gravation eller någon annan besvär.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020